“ตำรวจที่ดีก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเอง”

“แนน”พิชญาภา  อุมา เลขานุการสาวประจำกองบรรณาธิการข่าวช่อง 8  ...

“อาชีพตำรวจอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน”

“บ๋อมแบ๋ม” วธิดา พรมโคตรค้า...

“ตำรวจจึงควรเป็นที่พึ่งที่ดีของประชาชน”

“ โอปอ” ญาดา พิพัฒน์วุฒิธร นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการแปรรูปทางดิจิตัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ตำรวจในอุดมคติของหนู...

“สำหรับเทลเชื่อว่า ตำรวจส่วนใหญ่มีดีเยอะ”

“เทล”อนันต์ทิตา ศรีเกิด...

“ตำรวจ คือ ผู้ดูแลประชาชนให้อยู่ภายใต้กฎหมาย”

  “หมวย”มัลลิกา เพ็งบ้านไร่...