ปฏิรูปตำรวจกับศรัทธาจากประชาชน

 

ผศ.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นโยบายตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ และผู้ก่อตั้งซูเปอร์โพลเสนอผลการศึกษา

เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจกับศรัทธาจากประชาชน”

สุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวนทั้งสิ้น 1,597 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม2567

เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปตำรวจเพื่อฟื้นฟูศรัทธาจากประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 83.3 ระบุ ต้องการให้ นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี ถือธงนำ “ฟังเสียงของประชาชน” ปฏิรูปตำรวจ

ในขณะที่รองลงมาร้อยละ 81.7 ต้องการ “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็น “ตำรวจของประชาชน” และร้อยละ 80.9 ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจแล้วดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

ที่น่าสนใจ คือ ร้อยละ 93.9 ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ ในขณะที่ร้อยละ 6.1 ไม่ต้องการ และเมื่อแบ่งออกตามเพศ พบว่าทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ ร้อยละ 94.6 ของชาย และร้อยละ 93.2 ของหญิง ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ และเมื่อแบ่งออกตามช่วงอายุ พบเช่นกันว่า ทุกช่วงอายุต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ

คนรุ่นใหม่ มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 98.5 ของผู้มีอายุไม่เกิน 24 ปี ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ รองลงมา คือ กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 96.9 และกลุ่มคนที่อายุ40 – 59 ปี ร้อยละ 93.2 กลุ่มคนอายุ 25 – 39 ปี ร้อยละ 91.4

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นโยบายตำรวจแห่งชาติย้ำว่า มีความเป็นไปได้ที่การปฏิรูปตำรวจจะสามารถเกิดขึ้นได้จริง เมื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีถือธงนำฟังเสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ แก้จุดเปราะบางที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายสิบปี

อาทิ ภารกิจงานตำรวจมีหลายหน้างานมากกว่าเรื่องความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนแตกต่างไปจากภารกิจของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยอื่น และคุณภาพชีวิตที่ขัดสนแต่งานหนัก รายได้ต่ำ ปัญหาหนี้สินมากจนต้องหาช่องทางอื่นเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว

อีกส่วนอยากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หนุนเสริมให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนออกแบบนโยบายและข้อสั่งการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนระดับโรงพักมากกว่าข้อสั่งการ หรือนโยบายแบบเหมารวมให้ทุกโรงพักแสดงผลงานเหมือนกันหมด เพราะแต่ละโรงพักมีความต้องการของประชาชนแตกต่างกัน

ส่วนผู้นำหน่วยทุกระดับขององค์กรตำรวจต้องยึดมั่นทำตามหน้าที่ด้วยความซื่อตรง

องค์กรตำรวจต้องใช้ข้อมูลผลงานตำรวจภาพใหญ่ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและผลงานตำรวจภาพย่อยระดับพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนระดับโรงพัก เสริมสร้างศรัทธาของประชาชน

ท้ายสุดองค์กรตำรวจต้องใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลในโลกไซเบอร์ “ทลายกำแพงแดนสนธยา” หยุดยั้ง “อำนาจมืด”

เจ้าตกยกตัวอย่างที่ประชุมนโยบายตำรวจแห่งชาติที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญของข้อมูลจากภาคประชาชนทั้งความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ตำรวจได้ทำงานตอบโจทย์ตรงความต้องการของประชาชน

มี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งรัดขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟื้นฟูศรัทธาของประชาชนผ่านผลงานของตำรวจแต่ละกองบัญชาการ เพราะแต่ละกองบัญชาการตำรวจ มีจุดแข็งจุดเด่นในผลงานแตกต่างกัน

เห็นได้จากปฏิบัติการปราบปรามเว็บพนัน แก๊งคอลเซนเตอร์ เป็นผลงานจุดเด่นของตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การนำของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ส่วนการปราบปรามยาเสพติดเป็นผลงานในหลายกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศและของตำรวจนครบาล

อย่างไรก็ตาม ศรัทธาของประชาชนมีจุดพิสูจน์กันแท้จริงที่การดูแลความปลอดภัยประชาชนระดับพื้นที่ชุมชน นั่นคือ “โรงพัก”

ผศ.นพดล กรรณิกาชื่นชมเนื้องานของ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ออกแบบวิถีใหม่ตรวจราชการงานตำรวจในภาค 4 ด้วยการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลเกาะติดข้อมูลความต้องการของประชาชนในแต่ละโรงพักของทุกกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 4

ได้ พล.ต.ต.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนำร่องความร่วมมือใกล้ชิดระหว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นโยบายตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนภาคประชาชนกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดหนองคาย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

ช่วยกันคิดค้นแพลตฟอร์ม (Platform) เทคโนโลยีดิจิทัลเกาะติดข้อมูลความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการให้ตำรวจเข้าเร่งแก้ไขจะเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ได้แบบเรียลไทม์ทันเวลา (Timing)

มีการแจ้งเตือน (Alert) ตัดสินใจสั่งการด้วยกระดานข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence) บนมือถือของผู้นำหน่วย เฝ้าระวังตรวจจับป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาเดือดร้อนให้ประชาชนระดับโรงพัก

ฟื้นฟูศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง  

RELATED ARTICLES