นครปฐมเปิดโครงการนำร่องการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

 

ที่หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำร่องการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน ด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และพล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ ศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองประธานอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีนและสารเสพติดที่เกี่ยวข้องกล่าวรายงาน  หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม ผู้ก่อตั้ง อโรยคศาล เจ้าอาวาส วัดคำประมง ปัจจุบันตั้งเป็น โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร  นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รศ.ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส.อาทิตย์ กริมทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ น.ส.ชนก เกตุแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายอำเภอสามพราน  นายอำเภอเมืองนครปฐม นายอำเภอพุทธมณฑล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและสารเสพติดที่เกี่ยวข้องทำเนียบรัฐบาล ร่วมปาฐกถาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และแนวทางโปรแกรมนวัตกรรมการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย

สืบเนื่องจาก ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นโยบายของรัฐบาลมีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งต้องการให้ผู้เสพและผู้ติดยาได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม ตามนโยบาย “ผู้เสพคือผู้ป่วย’”และสามารถกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ แต่ก็ยังมีปัญหาต่างๆมากมาย ผู้ติดยาก็กลับมาติดซ้ำ ทำให้เกิดโครงการ “นครพนมโมเดล” เนำยาไทยสมุนไพรไทย และการบำบัดทางแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบมาใช้ล้างพิษยาเสพติดให้ออกจากร่างกายทุกระบบ คือ ทางอุจจาระ ทางปัสสาวะ ทางผิวหนังและทางเหงื่อ พร้อมให้การลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การปวดเมื่อย นอนไม่หลับ อการลงแดง บำรุงร่างกายด้วยอาหารและยาจากสมุนไพร การออกกำลังกาย ขณะเดียวกันยังสอนผู้ป่วยให้เรียนรู้สภาวะจิตของตัวเอง คือ การรู้จักตัวตน การเห็นคุณค่าของตัวตน และบำบัดจิตใจด้วยสมาธิ การสวดมนต์ การทำให้จิตมีสมาธิ มีความสุข เช่นการใช้ดนตรี ศิลปบำบัด เป็นต้น

จากการจัดโปรแกรม “นวัตกรรมสุขภาพ” คลินิกอบอุ่น 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหา รและหนองบัวลำภู พบว่า สามารถลดการติดยาเสพติดเมตแอมเฟตีนและแอมเฟตามีนลงได้ทั้งปัสสาวะและในเลือด ด้วยหลักการล้างพิษด้วยสมุนไพร และยาไทย ในการล้างยาทางปัสสาวะ ทางอุจาระ ทำรอบตัว คือล้างทางรูขุมขน กอร์ปกับการใช้อาหารสมุนไพร การออกกำลังกาย และการใช้จิตบำบัด แต่การอบรมทั้งสามครั้งยังไม่สามารถทำได้เต็มรูปแบบ เพราะเป็นทุนจากภาคประชาชน ดังนั้นในการศึกษาโครงการนำร่องครั้งนี้ ได้ปรับข้อบกพร่องต่าง ๆ จากครั้งก่อนๆ อีกหลายกระบวนการ เพื่อให้โปรแกรมนี้มีประสิทธิผลในเชิงประจักษ์ มีความสมบูรณ์ตอบโจทย์ให้ประเทศ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวิจัยให้สมบูรณ์ในการติดตามระยะยาว ตามหลักสากลยอมรับ

ดังนั้น โครงการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย โดยเปรียบเทียบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนและหลังการเข้ารับการบำบัด เปรียบเทียบปริมาณแอมเฟตามีนในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผม ของผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนก่อนและหลังเข้ารับการบำบัดด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ปรียบเทียบค่าคะแนนความเข้มแข็งทางใจ ความหวังและการมองโลกในแง่ดีความตั้งใจเลิกเสพยาสพติด และคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยยาสพติดประเภทแอมเฟตามีนก่อนและหลังเข้ารับการบำบัดด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

อีกทั้งติดตามการติดซ้ำของผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน หลังเข้าร่วมการบำบัดด้วยการตรวจปีสสาวะและการตรวจเส้นผม จัดทำคู่มือบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยผู้เข้าร่วมการบำบัดในครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวนเกือบ 30 คน ที่สมัครใจจะเข้ารับการบำบัดรักษาในโครงการเป็นเวลา 10 วัน และการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวก อย่างเต็มที่

RELATED ARTICLES