มาถึงคิวระดับรองผู้บังคับการครบกำหนดเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ 2561

มีจำนวนทั้งสิ้น 86 นาย

ไม่รับรวม พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้า

ประกอบด้วย พ.ต.อ.หญิง กนกศรี ธุระทอง รองผู้บังคับการกองตรวจราชการ 8 จเรตำรวจ พ.ต.อ.คํารณ ยอดรักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พ.ต.อ. จตุรงค์ เปรมศิริ รองผู้บังคับการตำรวจน้ำ พ.ต.อ. จรินทร์ วัฒนไพรสาณฑ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี  พ.ต.อ.จักฎ์กฤษณ์ จันทรรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  พ.ต.อ.จักร์กฤษฏ์ จีระเศรษฐ รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พ.ต.อ.หญิง ฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์ พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ อมรากระสินธุ์ รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน พ.ต.อ. เฉลิมพนธ์ มะลิวัลย์ รองผู้บังคับการสื่อสาร พ.ต.อ. ชนะ สุวรรณโกมล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ต.อ.ชลิฏ วงษ์เจริญกิจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร พ.ต.อ.ชูศักดิ์  เตชะรักษ์พงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภักดีณรงค์ รองผู้บังคับการกองวินัย 91 พ.ต.อ.ณัฏฐชัย บุญทวี รองผู้บังคับการกองโยธาธิการ พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ มั่นคง รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 6 พ.ต.อ.ดํารงค์ หมื่นอาจยิ้ม รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5  พ.ต.อ.เดชา  คําเกิด รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ เขมะชิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด พ.ต.อ.ธนกฤต ไชยจารุวุฒิ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 พ.ต.อ.ธวัชชัย หาญนัทธี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร พ.ต.อ.นพดล นิลมานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1  พ.ต.อ.นิกร เข็มทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.อ.นิคม สภาพพร รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 6  พ.ต.อ.นิพนธ์  เจริญศิลป์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

พ.ต.อ.บรรพต เวียงนนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พ.ต.อ.บรรหาญ สมเกียรติ นายเวร (สบ 5) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.บุญส่ง ขุนแขวง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล รองผู้บังคับการทะเบียนประวัติและอาชญากร  พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พ.ต.อ. ปรีชา กลัดสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ปัญญา  สุขเอม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พ.ต.อ.หญิง ปัทมา พีระพันธุ์ พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.ปัติพัฒน์ ธวัชวิเชียร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พ.ต.อ.พศวีร์ โชติเทียนชัยวัต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.พิรพัฒน์  โลไทยสงค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลําพูน พ.ต.อ.พิศาล ภุมรินทร์ รองผู้บังคับการกองตรวจราชการ 7 จเรตำรวจ

พ.ต.อ.พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด พ.ต.อ.หญิง เพ็ญจันทร์ พูลศิริ พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ต.อ.ภูวดล แสนพินิจ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตํารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศา วิเศษพยูร รองผู้บังคับการกองตรวจสอบภายใน 1 พ.ต.อ.ภูษิต  วิเศษคามินทร์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร  พ.ต.อ.มงคล ฉัตรแก้วบุญเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พ.ต.อ.โมหะมะอิดือเระ สาหวี รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9 พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ พ.ต.อ.หญิง รัชนี คงเจริญ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา พ.ต.อ.หญิง เรวดี เปลี่ยนสมัย รองผู้บังคับการกองการเงิน พ.ต.อ.เรืองศักดิ์  อยู่เมี่ยง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ วรชาติเดชา อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา พ.ต.อ. วรพงศ์ เริงธรรม รองผู้บังคับการกองอุทธรณ์ พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ วินัยสุรเทิน เภสัชกร (สบ 5) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.วัลลภ  สามารถ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ. วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว รองผู้บังคับการตำรวตระเวนชายแดนภาค 3 พ.ต.อ.วิชอบ เกิดเกลี้ยง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.วิเชียร  อินเทียน รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.อ.วิทยา ทิพย์พาวัลย์ รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน พ.ต.อ.วิรัช เบ้าคํา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ต.อ.วิศิษฐ ลัทธิวงศกร รองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสพโชคชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

พ.ต.อ.สงคราม เสงี่ยมพักตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคํา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.หญิง สายสมร ศุภพิมล รองผู้บังคับการกองงบประมาณ พ.ต.อ.สุธรรม ชาติอาษา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  พ.ต.อ.หญิง สุมาลี ก้องสมุทร รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร พ.ต.อ.หญิง สุรภี วงษ์ชัยสมร พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.สุริยา ป่านประดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ (สบ 5) กองบังคับการตำรวจน้ำ พ.ต.อ.เสมา  สินสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร พ.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ วงศ์แป้น พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด พ.ต.อ. อดิศักดิ์ ชื่นชู รองผู้บังคับการสันติบาล 1

พ.ต.อ.อดิศักดิ์ ดีมาก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พ.ต.อ.อนุรักษ์ สายทอง รองผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญขาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พ.ต.อ.อภิชาติ โกมุติกานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง  พ.ต.อ.อรุณ  แตงนารา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พ.ต.อ.อักษร วงศ์ใหญ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ พ.ต.อ.หญิง อัมพร แย้มเผื่อน พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.อํานาจ  ถนอมทรัพย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.หญิง อุบลทิพย์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ  พ.ต.อ.หญิง อุบลรัตน์ คําคม รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง  พ.ต.อ.เอกชัย อัครวงษ์ รองผู้บังคับการกองคดี  พ.ต.อ. เอนก ไพรศรี รองผู้บังคับการอำนวยการนครบาล 8