สุดท้ายแผนรื้อโครงการ ชำแหละร่างองค์กรตำรวจ จะดีเลิศขนาดไหนในความคิดของ “คนนอกรั้ว”และจะโดนใจตำรวจส่วนใหญ่หรือเปล่า

ยังคงเป็นความหวังแบบลมห่มแล้ง

เมื่อคณะทำงานของ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ถูก ตราหน้า ปรับแผนปฏิรูปฉบับ “เกรงใจตำรวจ”

ทั้งที่ครอบคลุมไปถึงการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ปราศจากการครอบงำจากอำนาจทางการเมือง

แถมกำหนดเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นหลักประกันว่า

ผู้บังคับบัญชาจะใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม

ตั้งแต่ให้ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจออก “กฎเหล็ก กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน มีความเที่ยงธรรมและมีการกระจายอำนาจ มีมาตรการป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจหรือก้าวก่ายแทรกแซงการฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้ง

คำนึงถึงอาวุโส ประวัติรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู้ความสามารถประกอบกัน

กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ทำหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ก่อนที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจาณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับกองบัญชาการ ตามร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงแก้ไข

เช่น มาตรา 54 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ รองผู้บังคับการลงมาในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแหงชาติ ให้อำนาจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ส่วนในกองบัญชาการที่มิได้สั่งการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ ผู้บัญชาการ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

ในกรณีเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไปอีกส่วนราชการหนึ่ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำความตกลงกันแล้วให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้งเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งต้องนำข้อมูลเสนอแต่งตั้งของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปแบบคณะกรรมการตามที่กำหนดในกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมาเป็นข้อมูลหลักในการพิจาณา

อีกทั้งกำหนด คณะกรรมการร้องทุกข์ตำรวจ เป็น “ช่องทาง” ให้ข้าราชการตำรวจที่เห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้ายมีโอกาสร้องทุกข์ได้

คณะกรรมการร้องทุกข์จะเป็นบุคคลที่ไม่เป็นข้าราชการตำรวจเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ มีองค์ประกอบดังนี้ กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่เคยเป็นข้าราชการตำรวจ 1 คน เป็นประธาน รองเลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อนจำนวน 3 คน รวมถึงผู้เคยเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป 4 คน

  ทำไปทำมาเหมือนวนกันอยู่ในอ่าง

  หรือเพราะมี “บ่าง” หวงอำนาจเก่า