ขณะนี้ทางกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนา Mobile Application สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ชื่อว่า “CGD iHealthCare” เพื่อให้ผู้มีสิทธิดาวน์โหลดไปใช้ในการตรวจสอบสิทธิของตนเอง ก่อนเข้ารับการรักษา การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลนี้ ใช้กับผู้มีสิทธิที่เบิกค่ารักษากับกรมบัญชีกลางเท่านั้น หากผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด หรือปรึกษาปัญหาการใช้สิทธิได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400 หรือปรึกษากับทีมหมอคลังอุ่นใจได้ที่สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ

 

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีช่องทางการตรวจสอบสิทธิกรมบัญชีกลางอีกคือ เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง
https://mbdb.cgd.go.th/wel/ และทางโรงพยาบาลตำรวจยังมีตู้ KIOSK ที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง ก่อนเข้ารับการรักษา ซึ่งผู้ที่มีสิทธิกรมบัญชีกลางสามารถแสดงข้อความให้เจ้าหน้าที่หนัาเคาน์เตอร์ได้ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิ์

“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”
ทีมประชาสัมพันธ์และโฆษก โรงพยาบาลตำรวจ