กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชน เรื่อง “ความสุขในวัยชรา” ภายในงานได้มีการบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางร่างกายและจิตใจ ปัญหาด้านการนอนหลับ ของผู้สูงอายุ รู้ทันเรื่องโรคสมองเสื่อม และเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ มี พ.ต.อ.ดามพันธ์ นิลายน นายแพทย์(สบ.5) หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ให้คำแนะนำ โรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เช่นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคสมรรถทางเพศลดลง โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม ปัญหานอนไม่หลับในผู้สูงอายุ โรคซึมเศร้า ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ ไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง สิ่งที่สำคัญคือ จะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข่าวสารทางสุขภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุและทางกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจให้การบริการปรึกษาสำหรับตำรวจ ครอบครัวตำรวจและประชาชนทั่วไป หากใครมีปัญหาสามารถปรึกษาได้ที่ OPD จิตเวชและยาเสพติด อาคารเฉลิมเกียรติ ชั้น 2 สำหรับผู้ที่มีปัญหาสอบถามคัดกรองภาวะสมองเสื่อม โทร. 02-2076144 และเพจ depress we care ให้คำปรึกษาทางด้านจิตเวช ตลอด 24 ชม. โทร. 081-9320000