ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 116 นำโดย พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้กำกับการ นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 179 นาย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยา โดยมีนายสุรศักดิ์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร และ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลสามารถนำสิ่งต่างๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น