พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับการ – สา่รวัตร ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตรสายป้องกันปราบปรามทางน้ำ เข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติการทางเรือและใช้อาวุธประจำเรือ ประจำปี 2561 มีกำหนดระยะเวลาฝึกตั้งแต่วันที่ 3 – 9 กันยายน 2561 มีการปฏิบัติการทางเรือ อาทิเช่น การเดินเรือในเวลากลางวันและกลางคืน การแปรกระบวนเรือ การฝึกป้องกันความเสียหาย การฝึกการยิงปืนประจำเรือ ทั้่งนี้จะล่องไปยาตราเรือไปกลางทะเลอ่าวไทยมุ่งสู่จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.ธนพล กล่าวว่า การจัดทำโครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติการทางเรือและใช้อาวุธประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นการฝึกปฏิบัติภารกิจในด้านการถวายความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในน่านน้ำไทย ท่าเรือและชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศไทย รวมทั้งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และในน่านน้ำเขตอำนาจรับผิดชอบอื่นๆ อีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองบังคับการตำรวจน้ำปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด