ข้าราชการตำรวจ กอส. รุ่นที่ 16 นำโดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร ร่วมจัดงานพบปะสังสรรค์ ณ ร้านโอยั๊วะ พระราม 7 โดยมี “โค้ชซิโก้” ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ประธาน มูลนิธิซิโก้ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายประสานงาน วางแนวจัดกิจกรรมต่างๆ ของรุ่น วัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันนอกจากเพื่อพบปะสังสรรค์จากที่ไม่ได้พบปะกันเป็นระยะเวลานาน ด้วยต่างคนมีภารกิจหน้าที่ การนัดพบปะกันครั้งนี้จึงได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางทำกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ทั้งเรื่องการป้องกันอาชญากรรม และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ กลุ่ม กอส. รุ่นที่ 16 จะเข้าร่วมกิจกรรม กับมูลนิธิซิโก้ ตามโอกาสที่เหมาะสม อาทิ เรื่องการสอนฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน บริจาคลูกฟุตบอลให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

สำหรับผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นอกจาก พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ และ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แล้วยังมี
พ.ต.อ.ชัย วรากุลวณิช พ.ต.ท.ชัยยศ ทองแสง พ.ต.ท หญิง วัณณวรางค์ อภิชาติเสนีย์ พ.ต.ท.นิพนธ์ ซื่อสุทธิกุล
พ.ต.อ.กอปร เปรมฤทัย พ.ต.อ.หญิงธนิตาภรณ์ แสงพิทักษ์ พี่พินิจ สุคนธชื่น พ.ต.อ.สุชาติ ภู่ถาวร พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง

 

พ.ต.อ หญิง กรกาญจน์ อรุณปลอด พ.ต.อ.ศุภรัตน์ จรัญวาศน์ พ.ต.ท. สรวุฒิ มงคลยศ พ.ต.อ.หญิง ทัศหทัย แสงวัฒนะ พ.ต.ท.มนูศักดิ์ ปรีศิริ  พ.ต.ท.หญิงวันเพ็ญ ด้วงปั้น พ.ต.ท.หญิงนงนุช อิสสะอาด พ.ต.ท.หญิงกิ่งกอง เลิศอมรชัย พ.ต.ท.หญิงจิราภรณ์ เรืองเพชร์ พ.ต.ท.หญิงพนิดา ใจการุณ พ.ต.ท.พงษ์พิสิษฐ์ ปรีชาหาญ พ.ต.ท.กิตศรุต แก้วทองเมือง พ.ต.ท.หญิง วรัญญา สิทธิโชค พ.ต.ท.หญิง รุ่งรัตน์ ศีลสารรุ่งเรือง พ.ต.อ.หญิง
เกษมศรี อัศวานุวัตถ์ และพ.ต.อ.สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์