“มิลค์” พัชราภรณ์ ซื่อสัตย์  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

“ตำรวจ ถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนวยความยุติธรรมในคดีความ  การบริการสังคม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในหลายด้าน มิลค์คิดว่า นี่แหละตำรวจในอุดมคติของใครหลายคนเลยค่ะ”