มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 254 ราย ตามประกาศเล่ม 135 ตอนพิเศษ 297 ง ราชกิจจานุเบกษา 22  พฤศจิกายน 2561

ประกอบด้วย พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้บัญชาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8  พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ จเรตำรวจ (สบ 8) ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8) พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

พล.ต.ท.สุธีร์ เนรกัณฐี ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี จเรตำรวจ (สบ 8) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8) พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.วิชิต ปักษา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8) พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6  พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ต.พรชัย สุธีรคุณ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) (บริหาร) ดำรงตำแหน่ง รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) (บริหารการแพทย์) พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รองผู้บัญชาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจ (สบ 7)

พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4  พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู ผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  พล.ต.ต.นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร์ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 2 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บังคับการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช ผู้บังคับการฝึกพิเศษ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจ (สบ 7) พล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.วรวิทย์ ปานปรุง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

พล.ต.ต.วราวุธ สกลธนารักษ์ ผู้บังคับการกองอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจ (สบ 7) พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.วิบูลย์ สีสุข ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลพล.ต.ต. วีระ จิรวีระ ผู้บังคับการกองโยธาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) (บริหาร) พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.สุพัฒน์ เชยชิด ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3  พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา พล.ต.ต.หญิง พรเพ็ญ บุนนาค นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต.กิตติกร บุญสม ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองพลาธิการพล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.ฉัตรพัฒน์ จารุเรืองพงศ์ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองสวัสดิการ พล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี เลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สบ 6) ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4  พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 ดำรงตำแหน่ง  เลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สบ 6) พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง ผู้บังคับการกองสวัสดิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองวิจัย พล.ต.ต.บัญชา ปั้นประดับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด พล.ต.ต.บัณฑิต ทิศาภาค ผู้บังคับการประจ ากองบัญชาการตำรวจสันติบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ต.บุญทวี โตรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.ประสาน บุญเหมือน ผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการฝึกพิเศษ พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6  พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผู้บังคับการประจ าตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4  พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ต.ภิญโญ หวลกสินธุ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองคดีอาญา พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการปราบปราม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์ ผู้บังคับการกองการสอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 5  พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7  พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสนับสนุน พล.ต.ต.สมเกียรติ ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ต.สมชาย รักเสนาะ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 4  พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา พล.ต.ต.สุนทร โตรอด ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5  พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผู้บังคับการกองวินัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.สุรินทร์ ทับพันบุบผา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 8  พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ดำรงตำแหน่ งผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4  พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9  พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา ผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำโรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก ผู้บังคับการ กองอัตรากำลัง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

พ.ต.อ.กมล สุทธิแพทย์ รองผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 9 พ.ต.อ.กิติพัฒน์ สุขา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ต.อ.คมศักดิ์ สุมังเกษตร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช รองผู้บังคับการปราบปราม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปราม พ.ต.อ.จิระวัฒน์ พยุงธรรม รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9 พ.ต.อ.ชยุต มารยาทตร์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ต.อ.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองสารนิเทศ

พ.ต.อ.ชุมพล พุ่มพวง รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ญาณพงศ์ โสมาภา รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองร้องทุกข์ พ.ต.อ.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บังคับการปราบปราม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร พ.ต.อ.ทองสุข จรัลพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

พ.ต.อ.เทียนชัย คามะปะโส รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.ธนชาต บุญโพธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล พ.ต.อ.ธนิต จิรนันท์ธวัช นายแพทย์ (สบ 5) โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.ธนิต ไทยวัชรามาศ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.อ.ธรัฐชา ถมปัทม์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พ.ต.อ.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พ.ต.อ.นพดล กรึงไกร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 พ.ต.อ.นิธิ บัณฑุวงศ์ รองผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจจราจร พ.ต.อ.นุกูล ไกรทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พ.ต.อ.บุญเลิศ ว่องวัจนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ พ.ต.อ.เบญจรงค์ รัตนบัวพา รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 พ.ต.อ.ปภัชเดช เกตุพันธ์ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5  พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.พรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองวินัย พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

พ.ต.อ.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผู้บังคับการปราบปราม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พ.ต.อ.พิมล บำรุง ทันตแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พ.ต.อ.พีรวัส บุญลอย รองผู้บังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ พ.ต.อ.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ต.อ.ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4  พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน พ.ต.อ.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกาตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.มานัด ศรีวงษา รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองอัตรากำลัง

พ.ต.อ.มานูญ เชวงเกียรติ รองผู้บังคับการ (ปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) สำนักงานกำลังพล ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 พ.ต.อ.มาโนช สุภาพพูล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พ.ต.อ.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ดำรงตำแหน่ง  ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 2 พ.ต.อ.รณชัย จินดามุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 พ.ต.อ.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.อ.สุริยา เผือกประพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พ.ต.อ.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

พ.ต.อ.วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกตำรวจ พ.ต.อ.วสันต์ บุญเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ต.อ.วัชระ ทิพย์มงคล รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 พ.ต.อ.วิฑูรย์ สุระพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ พ.ต.อ.วินัย นุชชา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.อ.วินัย อ่อนสุวรรณากุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ต.อ.วิมล พิทักษ์บูรพา รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พ.ต.อ.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พ.ต.อ.วีรชน บุญทวี รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ประจำตำรวจภูธรภาค 6  พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พ.ต.อ.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้บังคับการปราบปราม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ต.อ.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.อ.สรพล สรสกุลชัย รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทาย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอ านวยการตำรวจภูธรภาค 7 พ.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ พ.ต.อ.สุกฤษฎิ์ บุญทรง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองโยธาธิการ

พ.ต.อ.สุรชาติ มณีจักร รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 พ.ต.อ.สุรศักดิ์ นาถวิล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์ รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 2  พ.ต.อ.สุวิทย์ ชาวศรีทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.อดิฐษร ศิริชัย รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 7 พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองการเงิน พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.อรุณ อมรวิริยะกุล รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์

พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พ.ต.อ.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง พ.ต.อ.หญิง กรทอง การพานิช พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.หญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.หญิง ศิริมา วงค์สุวรรณ รองผู้บังคับการกองตรวจสอบภายใน 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน 1 พ.ต.อ.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ รองผู้บังคับการกองการสอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองการสอบ พ.ต.อ.หญิง สุกัญญา พีระตานนท์ รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองอุทธรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป ยกเว้น พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ พล.ต.ต.ฉัตรพัฒน์ จารุเรืองพงศ์ พล.ต.ต. สมเกียรติ วัฒนพรมงคล พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา  พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย และ พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี