ณ ตำหนักจิตรลดา ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน พล.ต.ท. ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9) ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติภูมิ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อประโยชน์ เป็นสถานท่ีทางานของหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ พร้อมท้ังพระราชทานตัวอย่างสีผ้า พระราชทาน(สนว 01) เพื่อใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ และพระราชทานคู่มือการฝึก พระราชทาน เพื่อให้ข้าราชการตารวจถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน  โดยมี พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บังคับการกองสารนิเทศ รายงาน ท่ามกลางข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก