“มายด์” นฤชล ธัชทองตระการ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน มศว.ประสานมิตร

“อยากให้ตำรวจมีความยุติธรรม ไม่คดโกง เข้าใจและพร้อมรับใช้ประชาชนด้วยความตั้งใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นหลัก แต่ต้องนึกถึงส่วนร่วมด้วย”