งานวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครบรอบปีที่ 78

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ผู้มีผลงานปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นเกิดประโยชน์ต่อราชการ จำนวน 7 นาย

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คนทำงาน

ประกอบด้วย พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม  พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม  พ.ต.ท.วิวัฒน์ จิตโสภากุล รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.อนุชา ศรีสำโรง สารวัตรกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.วิศิษฎ์ ศรียาภัย สารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ต.กันต์วี อดุลยาศักดิ์ สารวัตรกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม รักษาราชการแทนสารวัตรกองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม และ พ.ต.ต.อิสรพงศ์ ทิพย์อาภากุล สารวัตรกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังมอบใบประกาศเกียรติคุณ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น จำนวน 14 นาย ได้แก่ ด.ต.ภูวศิษฐ์ จิรรัฐเดชาพงศ์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.สรวิศ สนธิเปล่งศรี ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.ธวัฒชัย ราชคม ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจรถไฟนครสวรรค์ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ ด.ต.วสุอนันต์ สาลีพันธ์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด.ต.ธนกฤต นันทเผ่าพิมล ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด.ต.ณัฐสรรค์ เลิศประเสริฐ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ด.ต.พงศกร ชินบุตร ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ด.ต.วิทยกร มานะกิจ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 1 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ด.ต.เดชชิชญ์ ศรีละโคตร ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ส.ต.นพดล ยอดวงศ์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ส.ต.เจษฎา คงใหม่ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม จ.ส.ต.พันธวัฒน์ กัณหวงศ์ ผู้บังคับหมู่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จ.ส.ต.หญิง นฤมล บุตด้วง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 6 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส.ต.ท.กฤษณะ แสงบัวแก้ว ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ประเภท ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 6 นาย ได้แก่ ด.ต.สนทยา บัวถนอม ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.วิชญ์พงศ์ ชัยชนะพิทักษ์กุล ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.จิระ พลสง ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง  ด.ต.วัชระ เมืองประชา ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ส.ต.ฐิติพงษ์ สาริปา ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

ประเภท สืบสวนดีเด่น 10 นาย ประกอบด้วย ด.ต.สามารถ ลอสุวรรณ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.สมภพ ทองเชื้อ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.นิรุต วงศ์สมศักดิ์ ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวงด.ต.นิรุธ อิ้มทับ ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจรถไฟอยุธยา กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ ด.ต.สิรภพ ปัญญาแก้ว ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด.ต.ณัฏฐ์เดช นามแก้ว ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

ด.ต.อติกันต์ เปรมสุข ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ด.ต.ทรงศักดิ์ อนุจันทร์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด.ต.กิตต์ธเนศ เอกศิริอภินันท์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และส.ต.อ.ภาณุพงศ์ วิมุติกุล ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ประเภท อำนวยการดีเด่น จำนวน 16 นาย มี ด.ต.หญิง นงนุช ชูสังข์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.หญิง สุภาพร ทิพย์อุทัย ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด.ต.หญิง ธัญญภัสร์ นเรนทราช ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 5 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด.ต.หญิง วิจิตร มะลิสอน ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด.ต.หญิง สุดารัตน์ มาแปะ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด.ต.หญิง สรียาวรรธ พุฒพันธุ์ ผู้บังคับหมู่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

จ.ส.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปราม จ.ส.ต.สมชาย มาลา ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จ.ส.ต.หญิง จารุณี ทองตะกุก ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ส.ต.อ.สุรพล สุดแดนไพร ผู้บังคับการหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ส.ต.อ.หญิง กฤตภัค วิชัยดิษฐ์ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส.ต.ท.หญิง วรรณภัสสรณ์ ม่วงเจริญ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตคาต ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ส.ต.ท.หญิง นาฏอนงค์ วงศ์เจริญ ผู้บังคับการหมู่ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ส.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ จิตรโวทาน ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และส.ต.ท.ประวิทย์ชัย ภาสงค์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

สุดท้ายเป็นประเภท บริการประชาชนและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 9 นาย ได้แก่ ด.ต.ชาตรี สุทธิพณิชพงศ์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.เกียรติเฉลิม รักษ์งาม ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.ชัยเวศ ทีบุญมา ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.จุฑาวัชร พลชินทรัพย์ ผู้บังคับการสถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ด.ต.หญิง ธรธนก วัฒนะบุญมี ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด.ต.นิวัฒน์ ทองสุข ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด.ต.สิทธิพงษ์ พรมมิ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด.ต.หญิง ลดาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส.ต.อ.หญิง นิตยา ทองธรรมชาติ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์