สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหาดทรายเพ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 23 จังหวัดสกลนคร โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์. ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชากาประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้ารับเสด็จ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ เปิดสอนชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 41 คน ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการพระราชดำริทั้ง 8 โครงการ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนเติบโตเป็นคนดีพึ่งพาตนเองได้และทำประโยชน์แก่ชุมชนได้ ด้านการศึกษาทรงส่งเสริมให้เรียนต่อ ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เป็นครูคุรุทายาทและกลับมาสอนที่โรงเรียนเดิม การเพิ่มศักยภาพวิชาการ เทคโนโลยี ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมสหกรณ์ ให้เด็กรับผิดชอบตนเอง มีความซื่อสัตย์ตั้งแต่การออม การซื้อของ ศูนย์เรียนรู้เริ่มสอนเด็กอนุบาลเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการทำไม้กวาดดอกหญ้า และจักสาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงของวงอังกะลุงซึ่งได้เหรียญทองจาการแสดงศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียนหรือสมาธิสั้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AR หรือความจริงเสมือนแบบ 3 มิติ

ในการนี้ทอดพระเนตรการใช้ภาษาอังกฤษ อธิบายการทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการทำสิ่งของง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัว เพื่อให้รู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามพระราชจริยาวัตรของสมเด็จย่า และการเล่นกีฬาเปตอง ซึ่งนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขง ด้านโครงการอาหารกลางวันให้เรียนรู้การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และแปรรูปผลผลิตจำหน่ายผ่านสหกรณ์ร้านค้า ส่วนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแห้งขอดช่วงหน้าแล้งนั้น โดยต้องสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าสระน้ำโรงเรียน ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. พิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรโรงเรียน ของราษฎร 800 ไร่ คาดว่าจะดำเนินการภายในปี 2562 โครงการตามพระราชดำริเป็นการส่งเสริมและขยายการพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพากันระหว่างชุมชน หน่วยงานและโรงเรียน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม