ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนจนกลายเป็นวิกฤติ ว่ากันว่า มีผลพวงจากการ “ยุบแท่ง” สายงานผู้เชี่ยวชาญด้านสำนวน

ทั้งที่เป็น “ต้นธารของกระบวนการยุติธรรม”

สุดท้ายเพิ่งตกผลึก

เมื่อ พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการสรรหาข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อดำรงตำแหน่งรองสารวัตร (สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายบริหาร

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เห็นควรดำเนินการตามเสนอทางเรื่องต่อถึง พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ชงเรื่องต่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สะบัดปากกาลงนามอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

ต้นเรื่องเริ่มจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายกฎหมาย มีหนังสือด่วนมาก ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งกรณีคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวนในที่ประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 มีมติเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติอัตราสรรหาพนักงานสอบสวนทั้งระบบในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,000 อัตรา

เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขาดแคลนกำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) เป็นอย่างมาก ประกอบกับในการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบตามแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน

สำนักงานกำลังพลได้ตรวจสอบสถานภาพกำลังพลตำแหน่งรองสารวัตร (สอบสวน) มีตำแหน่งจำนวน 11,030 ตำแหน่ง คนครอง 5,852 คน ตำแหน่งว่าง 5,178 ตำแหน่ง

ถึงกระนั้นก็ตาม สำนักงานกำลังพลได้ตรวจสอบสถานภาพกำลังพลตำแหน่งที่ใช้รองรับการสรรหากรณีนี้แล้วมีเพียงพอและได้กันอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน 1,000 อัตรา เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตำแหน่งรองสารวัตร (สอบสวน) และเป็นไปตามแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวนเสนอ

เห็นควรอนุมัติและมอบหมายการดำเนินการ

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทำหน้าที่สอบสวน) จำนวน 250 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก (เพศหญิง) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัญฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทำหน้าที่สอบสวน) จำนวน 500 อัตรา

ส่วนที่เหลืออีก 250 อัตรา เป็นการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชายและหญิง ผู้มีวุฒิทางนิติศาสตร์ โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลัษณะ ประมวลกฎหมายพิจารณาอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ และดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือมาปฏิบัติราชการจริงในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน มีอายุงานหรือประสบการณ์ในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมให้แต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทำหน้าที่สอบสวน) รับอัตราเงินเดือน ระดับ ส.1 ขั้น 18.5 (15,290 บาท) และให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนคดีอาญา เช่นเดียวกับการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 750 อัตราข้างต้น

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเลื่อนชั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองสารวัตร(สอบสวน)หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี

ถึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

พวกคุณพร้อมกันหรือยังที่จะมารับบทผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรม !!!