สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 529 นาย ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ 13   เมษายน พุทธศักราช 2562

แบ่งเป็นประจำปีการศึกษา 2559 หรือ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 70 จำนวน 255 นาย และประจำปีการศึกษา 2560 หรือ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 71 จำนวน 274 นาย ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตํารวจ

ถือเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2 รุ่นแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10

รวมไปถึงผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558   ที่ยังไม่ได้พระราชทานกระบี่อีกจำนวนหนึ่ง

ในโอกาสนี้ พระองค์ได้พระราชทาน “พระราโชวาท” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อประเทศชาติและดูแลความสงบสุขของประชาชน

ความว่า

“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุก ๆ คนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมที่ดีในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นัยว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดี และเชื่อว่า มีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดี

หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชนให้มีความมั่นคง มั่นใจ และปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

เพราะฉะนั้น ตำรวจทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถด้วยความอดทน เสียสละ และความสุจริตยุติธรรม ทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีจนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน

ถ้าตำรวจทั้งหลายประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงให้ตลอดก็คงจะมั่นใจได้ว่า น่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่าง สามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจแท้ ผู้จะสามารถอำนวยความผาสุกสงบและความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสุขความสำเร็จในชีวิต และมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน และแก่สถาบันตำรวจไทยให้ดำรงมั่นคงสืบไปตลอดกาลนาน”

ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระปรมาภิไธย ไว้เป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกด้วย