ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ผศ.ดร.อุมา แสงคร้าม อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางมายัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม จังหวัดสระแก้ว เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญ คณะครูตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียน ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน และร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมในโรงเรียน อีกทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พ.ต.ท.สุกัน ลอมไธสง ครูใหญ่ คอยต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา