ว่ากันถึงความเป็นไปได้ในการจะขยายเวลาให้ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการจาก 60 ปีเป็น 63-65 ปีมีมากน้อยแค่ไหน

หลังจาก แผนปฏิรูปประเทศไทย ของรัฐบาลกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   กำหนดให้มีคณกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

การขยายอายุเกษียณก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปด้านสังคม มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

มีแนวคิดสืบเนื่องจากสถานการณ์ประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีแนวโน้มขาดแคลนแรงงาน คนอายุยืนขึ้น จำเป็นต้องให้คนกลุ่มดังกล่าวที่ยังมีศักยภาพ และยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมของประเทศ “รับราชการต่อ”

ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งรองรับแนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการตำรวจ

ปรากฏว่าผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจสรุปแนวทางที่ได้จากการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนว่า จำเป็นต้องแก้กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกบางส่วน คาดว่าจะมีผลใช้ภายในปีงบประมาณ 2562

ส่วนข้าราชการทหาร ตำรวจและครูมีจำนวนมาก หากยังไม่พร้อมให้ดำเนินการในส่วนของตนเอง กำหนดแนวทางเป็น 2 ระยะ

ขยายอายุเกษียณของข้าราชการทุกคนเป็น 63 ปีก่อนทั้งระบบ

ขยายอายุเกษียณต่อไปถึง 65 ปี ตามลักษณะของงาน ได้แก่ กลุ่มงานที่ใช้สมรรถภาพทางกายเป็นหลัก ตรากตรำหรือเสี่ยงอันตราย กลุ่มงานที่ไม่ใช้สมรรถภาพทางกายเป็นหลัก กลุ่มงามที่ใช้วิชาการชั้นสูงหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกลุ่มงานประเภทบริหาร

ทั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลการเกษียณอายุราชการของตำรวจในต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันทั้งในการแยกความแตกต่างระหว่างเพศ ลักษณะงาน ทว่าภาพรวมส่วนใหญ่จะเกษียณระหว่างอายุ 63-65 ปี

แต่สำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน การเกษียณอายุราชการของตำรวจมีตั้งแต่อายุ 55ปีไปจนถึง 60 ปี

หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการ จำเป็นต้องแก้ไข พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พุทธศักราช 2495

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอประเด็นการพิจารณาของคณะทำงานในเรื่องระดับตำแหน่ง หน้าที่ เพศที่จะขยายเวลาเกษียณอายุราชการ

อายุที่ขยายเวลาเกษียณ แต่ละตำแหน่ง หน้าที่ และเพศ

กรอบระยะเวลาดำเนินการขยายเวลาเกษียณในแต่ละปี รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งรองรับแนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการตำรวจพิจารณาแล้ว ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเบื้องต้นเป็น 2 แนวทางตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดำเนินการ

แบ่งเป็น แนวทางที่ 1 ขยายอายุราชการของข้าราชการตำรวจทุกคนเป็น 63 ปีทั้งระบบ แนวทางที่ 2 หากขยายต่อถึง 65 ปี ให้พิจารณาตามกลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มวิชาการ กลุ่มเชี่ยวชาญ การตรวจราชการ เป็นต้น และต้องมีการประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิตหรือไม่

แนวทางทั้งสองมี ข้อดี ข้อเสียอย่างไร กระทบการได้รับเงินนบำเหน็จบำนาญเมื่อออกจากราชการหรือไม่ และการได้รับเงินประจำตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ถึงวันนี้ยังไม่ตกผลึกชัดเจน