ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวยไทย ต้านภัยยาเสพติด จัดโดย กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวโค้ง ร่วมกับ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย และสโมสรกีฬาคลองเตย มี คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรกรุงเทพมหานคร เขต 4 คลองเตย วัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมกล่าวเปิดงาน

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป.จำกัด และ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู คุณอภิศักดิ์ จิตตโรภาส นายกสโมสรกีฬาคลองเตย ศูนย์เมอร์ซี่ คุณพรเพ็ญ ผ่องอำไพ สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลองเตย คุณสมชาย เอื้ออมรสุข ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คลองเตย คุณสมใจ นิรันดร์ตรานุชิต โปรโมเตอร์ไฟแรง คุณพิชาติ เผ่าพงษ์ ประธานชุมชนหัวโค้ง และกรรมการตัดสิน ชุดอาจารย์พรภิรมย์ กิจสมัย

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตยที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมวยไทย ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะให้ก้าวหน้านำข้อบกพร่องจากการแข่งขันไปปรับปรุงแก้ไข สร้างแรงจูงใจให้ตั้งใจขยันฝึกซ้อมและอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทย ทางด้านกีฬา โดยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาตัวเองในด้านกีฬามวยไทย และยังทำให้ห่างไกลปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนคลองเตยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน ได้เยาวชนเข้าร่วม กีฬามวยไทยทั้งหมด 39 คู่ ภายใต้โครงการ กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวโค้งและศูนย์เยาวชนคลองเตย ซึ่งเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังทำการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชาวชุมชนคลองเตยให้ได้ทราบรายละเอียดต่างๆของโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม