ทันทีที่สำนักงานศาลยุติธรมเปิดรับสมัครผู้จะคัดเลือกเป็น  “เจ้าพนักงานตำรวจศาล” ( Court Marshal ) หลังจากผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พุทธศักราช 2562

มีตำรวจสมองไหลแห่ลงไปเตรียมปรับโอนย้ายสังกัดไม่น้อย

แต่รับสมัครเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ชุดแรกแค่ 40 คน

นับเป็นภารกิจใหม่ท้าทาย ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยให้ข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม บุคลากร ทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรม

สำคัญสุดคือ ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการแจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจจับกุมผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ศาลปล่อยตัวชั่วคราวแล้วหลบหนี

หากมีเหตุจำเป็นให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้

ก่อนหน้าประเดิมคัดเลือกเอา พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ ผู้กำกับการสันติบาล 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล3 นายตำรวจหนุ่มนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 51  เข้าไปนั่งเก้าอี้ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานศาลยุติธรรม

ที่เหลือได้กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การเปิดรับโอนตำแหน่ง “เจ้าพนักงานตำรวจศาล” ประเภทวิชาการ อายุไม่เกิน 35 ปี โดยกรณีตำแหน่งเป็นชำนาญการพิเศษ ต้องอายุไม่เกิน 50 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบระดับเดียวกัน เป็นหรือเคยเป็นนายทหาร หรือนายตำรวจสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่าร้อยโท หรือร้อยตำรวจโท หรือเรือโท หรือเรืออากาศโท หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีชื่อตำแหน่งเรียกอย่างอื่น เคยผ่านงานการปราบปราม สืบสวน หรือการข่าว งานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี

หากผู้ขอโอนเป็นกรณีระดับชำนาญการพิเศษ ต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก

ส่วนประเภททั่วไป (หน่วยปฏิบัติ) ต้องอายุไม่เกิน 30 ปี ในวันสมัคร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา แต่ต้องเคยเป็นทหาร-ตำรวจ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ล่าสุดปิดรับสมัครแล้ว มีข้าราชการตำรวจถ่ายโอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาล จำนวน 30 นาย

ประกอบด้วย พ.ต.ท.กฤษฐ์หิรัญ พิพัฒภุมรานนท์ รองผู้กำกับการฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ต.ท.ชูศักดิ์ เมืองระรื่น สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ เพ็ชรสงฆ์  สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ต.ท.อนุรักษ์ นิลเขตร์ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง พ.ต.ท.หญิง กุหลาบ บุญทากลาง สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ

พ.ต.ต.ณัฐณรงค์ ปานสาคร สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ต.ต.วงศกร ชุติมาสถาพร สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.ต.เสฏฐวุฒิ กลีบการะเกตุ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางรัก พ.ต.ต.ศรายุทธ พฤทธิ์ภคเศรษฐ์ สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พ.ต.ต.คมศร พารามนต์ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ร.ต.อ.ตฤณ รัตนแก้ว รองสารวัตร (สรรพาวุธ) สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ร.ต.อ.วีรเดช ทัดโกสุม รองสารวัตร (สอบสวน) กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ร.ต.อ.หญิง ศรีนทฑภัสสร์ อุทยาน รองสารวัตร กลุ่มงานสอบสวน กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร.ต.อ.สุทธิชัย สุทธิรุ่ง รองสารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.ต.อ.ณัฐพล ลามทุม รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย ร.ต.อ.ศุภเกียรติ จอมพล รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จังหวัดบุรีรัมย์ ร.ต.อ.วีรภัทร แก้วใส รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ร.ต.อ.ดนัยภัทร นิโกรธา รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 5   กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.หญิง นรินทร์ วงศ์ภักดี รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ร.ต.อ.หญิง ฮานีฟะห์ เต๊ะหมัดหมะ รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังตับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้ ร.ต.อ.หญิง ชญาณิศา กีรติชาญเดชา รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังตับการตำรวจนครบาล 6

จ.ส.ต.ชาคริต เอี่ยมเอกสกุลณี ผู้บังคับหมู่ (กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ส.ต.อ.อาทิตย์ จันทร์แก้ว ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ส.ต.อ.ยุทธนา จันทร์ส่งแก้ว ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ส.ต.ท.คมชาญ นรเพชร ผู้บังคับหมู่ (กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ส.ต.ท.อภิสิทธิ์ พิเมย ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11  ส.ต.ท.ทรงศักดิ์ เหล่าเจริญ ผู้บังคับหมู่ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ส.ต.ท.ปฏิพัทธิ์ สารีสังข์ ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส.ต.ท.พรภิสิทธิ์ ฉายสันติ์ ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ส.ต.ท.บรรหาร จรรยาสุทธิวงศ์ ผู้บังคับหมู่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ทั้งหมดจะเข้ารับการอบรมเร่งด่วนเป็นเวลา 14วัน ที่ศูนย์ฝึกอบรมศาลยุติธรรม อาคารตลิ่งชัน มีครูฝึกจากหน่วยอากาศโยธินทบทวนภาคอาวุธ ภาคยุทธวิธี  

ก่อนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจศาลเต็มตัว “ทีมแรก”ในประวัติศาสตร์ก่อตั้งหน่วย