ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันก่อน มีประเด็นน่าสนใจสำหรับข้าราชการตำรวจที่ทำงานเสี่ยงภัยปลายด้ามขวาน

เมื่อมีมติขออนุมัติการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิต

หรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการเพิ่มเติม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 เพิ่มเติม จำนวน 79 ราย รายละ 500,000 บาท เป็นเงิน 39,500,000 บาท ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานงานกับสำนักงบประมาณ ในการ จ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิต ดังกล่าวที่สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีเสนอ

สาระสำคัญของเรื่องตามรายงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 เพิ่มเติม จำนวน 79 ราย รายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 39,500,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการเพิ่มเติมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบพิจารณานั้น

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552

รวมทั้งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน“เงินทดแทนการประกันชีวิต” ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีดำเนินการขออนุมัติการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังดังกล่าว

ฝ่ายเลขานุการสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือสอบถามความเห็นของสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลัง

ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 79 ราย

หลังจากบรรดานักรบผู้เสียสละชายแดนใต้และครอบครัวรอคอยกันมานานเกินกว่า 10 ปี