พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 พร้อมกำลังยังคงยกกำลังลงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการขนย้ายสิ่งของ แจกของที่รับบริจาคมาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ก่อนเตรียมเข้าฟื้นฟู ทำความสะอาดพื่นที่ภายหลังน้ำลด