นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจนานกว่า 2 ปี

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่ได้พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อมุ่งหวังให้โรงพยาบาลตำรวจจะต้องเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับสากล

โดยเฉพาะการบริการด้านการรักษาพยาบาลให้สะดวก รวดเร็ว และครบวงจร มีเป้าหมายปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ตลอดถึงพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีความพร้อมในการดูแลข้าราชการตำรวจที่มีมากกว่า 2 แสนนายทั่วประเทศแบบครบวงจร รวมไปถึงครอบครัวและประชาชนทั่วไปอย่างเป็นระบบ

มีคลินิกตำรวจให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่รวดเร็ว ถูกต้อง และประทับใจ

วันนี้มีเสียงสะท้อนมาบ้างแล้ว

เป็นจดหมายชื่นชมจากผู้ใช้บริการของ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ข้าราชการบำนาญอายุ 75 ปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชานิยม ที่มาใช้บริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจและเข้ารับบริการห้องรับรอง “จิตตาลาน” เป็นประจำฝากถึง พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ

เจ้าตัวบอกว่า มีความประทับใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ห้องรับรองที่ท่านแพทย์ใหญ่ได้คัดเลือกบุคคลากรทีมีจิตใจบริการด้วยอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส่เป็นกันเองดุญาติมิตร

ไม่รังเกียจว่าเป็นผู้สูงอายุ

มีส่วนทำให้พวกที่มาใช้บริการที่เจ็บป่วยได้คลายทุกข์ทางใจ เป็นการผ่อนคลายเมื่อมาโรงพยาบาล ทั้งยังเป็นแหล่งพบปะพูดคุยสังสรรค์ เกิดความสุขใจ เมื่อมาใช้บริการที่ห้องนี้

“ผมเองในฐานะผู้มาใช้บริการประจำ ไม่มีสิ่งใดตอบแทนคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่ได้ จึงได้ขอความกรุณาจากท่านได้ชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย”

พล.ต.อ.ยงยุทธระบุด้วยว่า สำหรับท่านนายแพทย์ใหญ่นั้น ตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งและบริหารโรงพยาบาลตำรวจ ทุกอย่างเป็นที่ประจักษ์ของความเปลี่ยนแปลงด้านตัวอาคาร ผังโรงพยาบาลตำรวจ การบริหารงาน บริหารคน

“ผมได้รับฟังคำชมจากผู้มาใช้บริการ ทั้งตำรวจใน-นอกราชการ ประชาชน ผมอดปลื้มใจ และอดชมเชยไม่ได้”