ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีคณะกรรมการผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่11 เดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์และการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำหรับคณะกรรมการผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่11 ที่ร่วมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานรุ่น  นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล รองประธานรุ่น  ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา  นางอุไรวรรณ หาญอุดมสุข ที่ปรึกษารุ่น พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง นายคมวิชช์ พัฒนรัฐ คุณวิภาวี คุปติมาลาธร คุณจิตรา หมีทอง คุณศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ คุณก้องกีรติ ธนสารสิน คุณนันทิภาคย์ ชิตพงษ์ คุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว คุณยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ คุณประวิทย์ ชินประเสริฐ รวมทั้งคณะกรรมการผู้เข้าอบรมหลักสูตรอีกหลายท่าน

หลังจากนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ได้มอบของที่ระลึกให้ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการบรรยายหัวข้อ”ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์และการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่” ครั้งนี้