“แน็ก” ปภาวดี หวานชะเอม บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“ตำรวจในอุดมคติของแน็กหรือคะ แน็กมองว่า เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ถ้าเราพิจารณาถึงบทบาท และหน้าที่ของตำรวจจะต้องมีความความยุติธรรม การอดทน  อดกลั้น  ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่ประนีประนอม  นี่แหละคะตำรวจในอุดมคติของแน็ก”