นอกจากลุ้นชิงชัยในเกมชิงดำเก้าอี้ “ผู้นำปทุมวัน”

ยังมีอีกหลายตำแหน่งที่ใจจดใจจ่อจะเลื่อนชั้นขึ้นนั่งแทน “เก้าอี้นายพล” ครบวาระเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2563 เช่นเดียวกัน

ตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งพิเศษที่ต้อง “ถอดหัวโขน” อำลาทัพสีกากีตาม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ระดับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ “ว่างเพียงตัวเดียว” จากการเกษียณของ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย           

ส่งผลให้การชิงชัย “เก้าอี้รองแม่ทัพ” เปิดหัวแค่ 2 ตำแหน่ง เพื่อแทนผู้จะเลื่อนขึ้นไปนั่งบทผู้นำและการเกษียณของ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

ระดับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปีนี้ไม่มีใครครบหลักเกณฑ์การเกษียณอายุราชการ เท่ากับว่าจะมีตำแหน่งว่างให้ผู้บัญชาการขยับขึ้น 2 ตำแหน่งตามโควตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ส่วนระดับ ผู้บัญชาการ พาเหรดกันถอดเครื่องแบบกันเพียบ

ตั้งแต่ พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์ หัวหน้าจเรตำรวจ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ท.สุรพล แก้วขาว ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง และ พล.ต.ท.อาชวัน โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เก้าอี้ รองผู้บัญชาการ นอกจากว่างในตำแหน่งกลุ่มที่เลื่อนขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นรางวัลตอบแทนก่อนเกษียณอายุราชการที่ประกอบด้วย พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง พล.ต.ต. โชติ ชัยชมภู พล.ต.ต.ธนังค์ บุรานนท์ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ พล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร  พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ พล.ต.ต.สุกิจ สมณะ พล.ต.ต.สุพัฒน์ เชยชิด พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล พล.ต.ต.อังกูร พูลเจริญ

ยังมี พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน พล.ต.ต. พงษ์เดช พรหมมีจิตร รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต. ไพโรจน์ บุญเต็ง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ต. สมชาย นุ่มโต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) พล.ต.ต. สุรเดช เด่นธรรม รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และพล.ต.ท.นันทชาติ ศุภมงคล รองผู้บัญชาการศึกษา

เก้าอี้ “ผู้บังคับการ” เข้าคิวถอดหัวโขนอีกไม่ถึง 2 เดือน

มี พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.ช่วงศักดา บูรณศิริ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 พล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พล.ต.ต. ฐากูร เนตรพุกกณะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.ณัฐพล ศุกระศร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง  4

พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  พล.ต.ต.ทวีศักดิ์ สุขเกษม รักษาราชการแทนผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.ทิวา บุญดำเนิน ผู้บังคับการพลาธิการ พล.ต.ต.เทียนชัย คามะปะโส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พล.ต.ต.บัณฑิต ทิศาภาค ผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด พล.ต.ต.ปวริศ บุญสุทธิ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.พีรวัส บุญลอย ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกลาง พล.ต.ต.ภัควุฒ โสมาบุตร ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 4 พล.ต.ต.มนตรี ชุติพงษ์วิเวท ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ  พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต ผู้บังคับการกองคดีปกครองและคดีแพ่ง พล.ต.ต. มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร พล.ต.ต.รุ่งศักดิ์ สิริขจร ผู้บังคับการประจำสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พล.ต.ต.วัชระ ทิพยมงคล ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 พล.ต.ต.วิฑูรย์ สุระพันธ์ ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและคุณภาพ

พล.ต.ต.ศุภโยชก์ ธารีไทย ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9  พล.ต.ต.สมเกียรติ ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้ พล.ต.ต.สมชาย พึ่งแย้ม ผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน พล.ต.ต.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ ผู้บังคับการกองการสอบ  พล.ต.ต.สังวาลย์ ฤกษ์ศรีลักษณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 พล.ต.ต.สุเทพ ภัทรวิวัฒน์ ผู้บังคบการประจำตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ

ว่ากันว่าเก้าอี้ว่างหลายตัวมีการ “ตีตั๋วจอง” ไว้หมดแล้ว