นพ.ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วย พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ศรีวิชัยมูลนิธิ นำโดย คุณพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล และกรรมการบริการกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแน  มูลนิธิยิบอินซอล คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันยาเสพติด นำโดย ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาน ผู้แทนสถานีตำรวจเขตประเวศ นิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ) และร่วมหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์บ้านพิชิตใจ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจร โดยมี นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด พร้อมคณะบรรยายรายละเอียดการดำเนินงาน ในการนี้ ศรีวิชัยมูลนิธิ ร่วมกับมูลนิธิยิบอินซอล บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน บริจาคอาหารแห้งและน้ำหวาน สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดในโอกาสนี้ด้วย