แม้ “วันตำรวจ 13 ตุลาคม” ของทุกปีจะไม่มีอีกแล้ว

องค์กรสีกากีจึงถือฤกษ์ สถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม ประหนึ่งเป็น “วันตำรวจ” แทน

ล่าสุด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่งสารเนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 ถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่าน

ระบุความว่า เนื่องในโอกาสวันตำรวจได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจ

วันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจ

ข้าราชการตำรวจจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า มีหน้าที่รับใช้ประชาชน ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านเพื่อให้ทันเหตุการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในภารกิจต่าง ๆ

โดยเฉพาะภารกิจที่สำคัญที่สุด คือ การพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในทุกด้าน

ข้าราชการตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ช่วยปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และต้องดำรงตนไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจ เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากล

เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

ในรอบปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ที่เพื่อนข้าราชการตำรวจต้องเผชิญและแก้ไขให้สังคมปกติสุข บรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ