พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย และให้ขวัญกำลังใจ ข้าราชการตำรวจ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 อำเภอเมืองมุกดาหาร โดย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 รับผิดชอบพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร มี พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง เป็นผู้บังคับกองร้อย ผลการปฏิบัติที่โดดเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพสติด มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ยาบ้าจำนวน 4 ล้านเม็ดเศษ และยาไอซ์จำนวน 100 กิโลกรัม และกัญชาอัดแท่งจำนวน 360 กิโลกรัม ได้รับโล่รางวัลจากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ด้านการปราบปราม ยาเสพติดดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีผลการดำเนินการด้าน การปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบค้าสินค้าหลบหนีภาษี รวมทั้งด้านงานกิจการพลเรือน มี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบจำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และ ศูนย์การเรียนใต้ร่มพระบารมี มีผลการดำเนินการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีศูนย์ฝึกลูกเสือ เนตรนารี และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เข้ามาใช้สถานที่และบุคลากรของหน่วยใน การฝึกเยาวชน มาอย่างต่อเนื่อง