ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ มีผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และผู้แทนสถาบันการเงินเข้าร่วมการเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิโรจน์  สัตย์สัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “กฎหมายและกฎกระทรวงที่สำคัญสำหรับการบริหารงานสหกรณ์” และ(ร่าง) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2562 โดยมี อาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้บรรยาย

ทั้งนี้ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่มีปัญหาในการชำระหนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันภาระหนี้สินจนเกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ได้