แนน”ณพิชญา ท้วมวงษ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

 

“ตำรวจในอุดมคติของหนู คือ ต้องทำหน้าที่ได้อย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ด้วยค่ะ”