ที่่สมาคมแม่บ้านตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในงาน Precious of Giving ความงดงามแห่งการให้ กำลังใจผู้พิทักษ์ไทย ขอบคุณแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2564 มี คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ คุณสุมนา กิตติประภัสร์ อุปนายกสมาคม พ.อ.หญิงอรัญญา ทรัพย์พ่วง คุณนฤมล บัวรับพร คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ คุณดุจเดือนดารา เวชโอสถ และคุณพึงพิศ ภูมิจิตร กรรมการบริหารสมาคม ให้เกียรติร่วมในพิธี

สำหรับแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระในปีนี้ อาทิ คุณนวพร พงษ์ศรี คุณกาญจนา เงามุข คุณจิราภรณ์ อยู่นุช คุณจิตรา ภู่สาระ กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณอังคณา ปรักกมะกุล เหรัญญิกสมาคม รวมทั้งสมาชิกสมาคมท่านอื่น ๆ รวม 26 ท่าน การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณแม่บ้านตำรวจทุกท่านที่ ได้เสียสละ ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ในการเป็นตัวแทนของสมาคมแม่บ้านตำรวจ จนครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2564 ด้วยดีตลอดมา