รับภารกิจสำคัญเหนือยิ่งกว่าชีวิตตัวเอง

ตามที่ พ...ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าไว้

ที่นี่ตำแหน่งเลือกคน ไม่ใช่คนเลือกตำแหน่ง

เป็นเหตุผลให้ พล...ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ก้าวขึ้นมานั่ง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ กับบทแม่ทัพคุมหน่วยคอมมานโด

หน่วยปฏิบัติการสยบริปูสะท้านตำนานกองกำลังตำรวจติดอาร์มที่น่าเกรงขาม สง่างาม ท่ามกลางความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทุกคน

 

เทิดทูนสถาบันยิ่งชีวิต เป็นมิตรกับประชาชน

พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้การหนุ่มมาดเข้มบอกถึงแนวทางปฏิบัติราชการตามนโยบายของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษว่า ภารกิจหลักสำคัญสุด คือ ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำพระราชดำริจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมาปฏิบัติ ก่อนเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ตรงคุณลักษณะของหน่วยตามอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนการปฏิบัติและซักซ้อมภารกิจ หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

เจ้าตัวขยายความต่อว่า จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ แสวงหาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วน เสริมสร้างความสามัคคี พัฒนาระบบสวัสดิการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมที่สังคมและอารยประเทศยอมรับ ศึกษา ประเมินผล วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงหน่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

“สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้องค์กรและประชาชน” พล.ต.ต.ภูมินทร์ว่าตามคำขวัญของหน่วย “สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา” ขณะเดียวกันยังมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษที่มีสมรรถนะสูงเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและธำรงไว้ซึ่งสถาบัน รวมถึงปณิธานที่กระตุ้นจิตสำนึกผู้ใต้บังคับบัญชาว่า เทิดทูนสถาบันยิ่งชีวิต เป็นมิตรกับประชาชน ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ

 

ยึดค่านิยมผสมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหน่วย 

เขากำหนดค่านิยมองค์กรด้วยการนำแนวปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปผสานเข้าด้วยกัน กลายเป็น “COPS SMART” มุ่งสู่ประชาชนผู้รับการบริการด้วย Competency สมรรถนะ  Overall Fairness สุจริต เป็นธรรม People Oriented มุ่งเน้นประชาชน Service Mind จิตบริการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วย Strong มีความแข็งแรง Mastery มีความเชี่ยวชาญ Agility มีความคล่องตัว Respect มีความน่ายำเกรง Tactic มีการใช้หลักยุทธวิธี

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวคิด 4T3K ประกอบด้วย Team ทำงานกันเป็นทีม Tools มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย Training การฝึกอบรมจนมีความชำนาญ Teaching การถ่ายทอดองค์ความรู้ Knowledge of Thinking ตกผลักองค์ความรู้ Knowledge of Accessing เข้าถึงองค์ความรู้ Knowledge of Sharing แบ่งปันองค์ความรู้

แบ่งยุทธศาสตร์เป็น 4 ส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พิทักษ์ ปกป้อง เทิดทูน เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนายกระดับการป้องกันปราบปรามและลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3รักษาความสงบเรียบร้อย ต่อต้านการก่อการร้าย สร้างความมั่นคงในราชอาณาจักร ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปฏิบัติการข่าวสาร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

 

พันธกิจถวายความปลอดภัย ปราบปรามภัยร้ายทุกรูปแบบ 

ขณะเดียวกัน ตั้งพันธกิจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษไว้ด้วยว่า ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นพระราชอาคันตุกะ

ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติต่อพระองค์หรือบุคคลที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย การตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และหมายเสด็จ

นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง หรืออาวุธสงคราม ต่อต้านการก่อการร้าย สนับสนุนการป้องกันปราบปรามการก่อการร้าย การระงับเหตุฉุกเฉิน การป้องกันการก่อวินาศกรรมทั่วราชอาณาจักร รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามการก่อจลาจล ควบคุมฝูงชนที่มีผลกระทบต่อการถวายความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน

 

สร้างเนื้องานแบบปิดช่องว่าง จัดวางทุกอย่างด้วยคุณภาพ 

ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดในการถวายความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในภารกิจรักษาความปลอดภัย อารักขาบุคคลสำคัญ ฝึกอบรมยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ควบคู่กับงานจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

พล.ต.ต.ภูมินทร์บอกอีกว่า เรายังปฏิบัติการทางยุทธวิธี สนับสนุนเครื่องมือพิเศษให้หน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมภารกิจหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย มีแผนปฏิบัติงานด้านรถสานตรวจทำหน้าที่ตรวจตรารักษาความเรียบร้อยทั่วประเทศ มีงานสื่อสารและศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแสทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

“ผมถือว่าเป็นภารกิจที่มีความรับผิดชอบสูงมาก ไม่ใช่เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วจะมีแค่ปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกัน หรือต่อต้านการก่อการร้าย ภารกิจพิเศษที่เหนือไปกว่านั้น คือ การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เราต้องพลาดไม่ได้ และต้องเข้มข้นกับการปฏิบัติงาน ถามว่า หนักใจไหม ผมไม่หนักใจนะ เพราะรู้ตัวเองว่า หน่วยเรามีขีดความสามารถในด้านนี้อยู่แล้ว  เข้าใจในเนื้องาน ประกอบกับผมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยู่แล้ว ชอบลงรายละเอียด งานทุกงานจะเต็มไปด้วยคุณภาพ สร้างงานแบบปิดช่องว่าง ช่องโหว่ของการที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดี ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ทำให้ไม่หนักใจ  พร้อมทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ”

 

ศักยภาพของทีมครบเครื่อง รองรับสารพัดเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษรับว่า หน่วยงานตัวเองเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่หากเทียบกองบังคับการอื่นของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แต่สิ่งที่โดดเด่นของหน่วยนอกภารกิจหลักที่กล่าวไว้ข้างต้น ยังมีปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายถูกเขียนโครงสร้างเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต บุคลากรจะถูกฝึกอบรมผ่านหลักสูตรชั้นนำระดับประเทศแทบทุกหลักสูตร อาทิ หลักสูตรโดดร่มของนเรศวร 261 มนุษยกบของกองทัพเรือ ปฏิบัติการแทรกซึมทางอากาศของกองทัพอากาศ มีการฝึกร่วมกับต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลาเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาตัวเราเอง ให้สอดคล้องกับภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย

“ปัจจุบัน ผมเชื่อว่า หน่วยผม ไม่ได้เป็นสองรองใครในเรื่องขององค์ความรู้ รวมถึงในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญสนับสนุนเต็มกำลัง รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถ ทำให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษตอบรับได้ทุกภารกิจ พร้อมรับคำสั่งได้ทุกวินาที ภายใน 15 นาทีชุดตอบโต้สถานการณ์ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ชุดต่อต้านการก่อการร้าย พร้อมออก เพราะมีสแตนบาย 24 ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนภารกิจทั่วประเทศ เคลื่อนที่โดยกองบินตำรวจ” พล.ต.ต.ภูมินทร์ว่า

ส่วนเรื่องขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา แม่ทัพคอมมานโดยืนยันว่า ผู้ที่มาอยู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษทุกคนมีความสุข เราสุขในแบบของเรา เราสุขในความพอเพียง เราสุขในลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มี เราอยู่กันเป็นพวก แบบคนที่มีเคมีเดียวกัน มีจิตใจ มีอุดมการณ์เหมือนกัน บางทีเรื่องเงินทอง ไม่ใช่สาระสำคัญ เป็นเรื่องอุดมการณ์ เรื่องความต้องการที่จะทำงานที่จะรับใช้ประเทศชาติบ้านเมือง รับใช้สถาบัน ถึงเป็นการมารวมตัวกัน ไม่จำเป็นจะต้องไปโหยหาอะไรมากมาย ข้าวมีกิน 3 มื้อ เบี้ยเลี้ยงอยู่ได้  มีเงินพิเศษที่ผู้บังคับบัญชา มอบให้ เป็นเงินต่อต้านการก่อการร้าย เงินประจำตำแหน่ง เงินอารักขาบุคคลสำคัญ ไม่จำเป็นจะต้องไปดิ้นรน บวกกับเงินเดือน แถมมีห้องพักในอาคารสถานที่อย่างดี ทุกคนอยู่กันแบบมีความสุข ผู้บังคับบัญชาก็ไม่เคยไปเบียดบังเบี้ยเลี้ยงลูกน้อง

 

ได้รับความเมตตาจากผู้บังคับบัญชา มาคุมหน่วยด้วยความเหมาะสม

ว่าถึงมุมมองการเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดจนนำเพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.ต.ภูมินทร์น้ำเสียงจริงจังว่า ตัวเองไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้พิเศษอะไรมากมาย เพียงแต่ตำแหน่งผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ เป็นตำแหน่งเฉพาะทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง บังเอิญเราจบหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย จบหลักสูตรพลร่มนเรศวร 261 จบการตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิด จบการโดดร่มกระตุกเอง ตลอดจนหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การอารักขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ คอมมานโดของกองทัพอากาศ เช่นเดียวกับ หลักสูตรจากต่างประเทศผ่านมาหมด เป็นสเปกที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเหมาะสม

“ผมได้หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษมาเยอะ บุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ ผมมองว่า ต้องเข้าใจในเนื้องาน เป็นคุณลักษณะเฉพาะ  คิดว่า ที่ผมได้รับความเมตตาจากผู้บังคับบัญชาให้มาอยู่ตรงนี้ เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าว และยังเข้าใจในเนื้องาน ผมมีประวัติการทำงาน ถ้าใครติดตามมาจะรู้ว่า ผมจะใช้ยุทธวิธีในการเข้ามาปฏิบัติงานเสมอ  เชื่อว่า ที่ผู้บังคับบัญชาหลายๆ ท่าน มอบความไว้วางใจให้มาอยู่ตรงนี้ เพราะคุณลักษณะเฉพาะที่ผมมีอยู่กับตัว”

กระนั้นก็ตาม พล.ต.ต.ภูมินทร์บอกว่า เราต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย ทำให้ผู้บังคับบัญชาเห็นความสามารถในตัวเราตอบแทนความไว้วางใจ  ที่ผ่านมาๆ มีหลายเคส เป็นช่วงคาบเกี่ยวก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ เช่นกรณีจ่าทหารคลั่งกลางเมืองนครราชสีมา ได้ไปร่วมปฏิบัติการพร้อมกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะด้วย แต่ไม่ชอบแสดงตัวอะไร  คนร้ายคดีสำคัญก็ตามจับมาไม่น้อย ล่าสุดนำกำลังไปช่วยคลี่คลายวิกฤติตัวประกันบนรถเมล์สาย 8 ย่านแฮปปี้แลนด์จนสำเร็จ

 

นำหลักยุทธวิธีไปปรับใช้จับกุม  ควบคุมสถานการณ์ตามหลักสากล

นายพลหนุ่มมีแนวคิดการทำงานว่า พยายามเอายุทธวิธีไปใช้จับกุมผู้ต้องหาเพื่อลดความสูญเสียของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติ ใช้หลักการ ทำแผนการเข้าจับกุม ความปลอดภัยจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ และประชาชน คือผลผลิตของงาน จับคนร้ายได้เหมือนกัน ข้อหาเดียวกัน ความรุนแรงในการก่อเหตุเหมือนกันเลย แต่ทำด้วยความไม่มีมาตรฐาน ความไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องได้ และตัวเจ้าหน้าที่ด้วย  หน่วยงานเราถึงทำงานที่เป็นมาตรฐาน เอายุทธวิธีและหลักการที่เป็นสากลไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้นำหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบริปูสะท้านวาดหวังผลงานที่มีคุณภาพ ให้นานาชาติเห็นศักยภาพตำรวจไทย มียุทธวิธี มีองค์ความรู้ ทำตามขั้นตอนกฎหมาย ทำตามกฎการใช้กำลัง เป็นที่ยอมรับของสังคม มีเจรจาต่อรอง มีการแสดงตัว เจรจาต่อรองก่อน ไม่ใช่ไปใช้ความรุนแรง เป็นอะไรที่ได้ใช้งานในสนามจริงจากที่ได้เรียนรู้ระหว่างไปอบรมหลักสตรต่าง ๆ ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนจริงจังกับขั้นตอนในการดำเนินการ  เมื่อมีเหตุวิกฤตเกิดขึ้น สิ่งที่ร่ำเรียนมาต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาป้องกันความเสียหายที่จะตามมา หากไม่ทำตามแผน

เจ้าตัวว่า ปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่สมัยอยู่กองบังคับการปราบปราม มีการตั้งศูนย์บริหารวิกฤติการณ์ จริง ๆ เป็นรูปแบบที่ตำรวจทั่วไปทุกคนควรรู้ และบรรจุในหลักสูตรต่าง ๆ แต่ไม่ได้ทำ อนาคตควรต้องเอามาทำ แล้วจะเกิดผลดีมากกว่าความเสียหายในวงกว้าง เซฟได้มาก

 

มั่นใจในความดีที่กระทำ แถมต้องทำหนักกว่าคนอื่น 

ตลอดชีวิตการทำงาน พล.ต.ต.ภูมินทร์ไม่เคยกลัวใคร ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพล หรือใครหน้าไหน ยึดในพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คุ้มกะลาหัว และสิ่งที่สำคัญ เพราะเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชีวิตเราเดินมาแต่สิ่งที่ถูกต้อง ความถูกต้อง ความดี คือ เกราะคุ้มกันภัยตัวเราเอง  เมื่อทำตามขั้นตอน ตามกฎหมาย ตามขั้นตอนที่ฝึกที่เรียนมา ต่อให้ใครจะใส่ร้ายป้ายสี จะคิดร้ายเรา แต่สิ่งที่เราทำมามันดี สิ่งที่ทำดี คือ ความดี มันเปลี่ยนไม่ได้ เราไม่ได้ไปรังแกใคร ใครทำผิดต้องถูกจับกุมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

  เขาอยากจะฝากบอกข้าราชการตำรวจทั่วประเทศทุกคน มีตำรวจอีกมากมายเหลือเกินที่ตั้งใจทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมือง แต่พอมีคนใดคนหนึ่งทำเสียหายทุกอย่างพังหมด บางทีท้อใจเหมือนกัน เพิ่งไปช่วยตัวประกันเมื่อวาน ข่าวกรณีโรงพักนครสวรรค์ออกมาที่พวกเราทำมาพังหมด ปลาเน่าตัวเดียวกลับเน่าทั้งข้อง ทั้งที่ความจริงส่วนใหญ่ตั้งใจทำงานเยอะมาก ทำเพื่อประเทศชาติ  เงินทองก็ไม่ได้ แต่มีความสุข กลับบ้านนอนยิ้ม

“ จริง ๆ ผมไม่ได้รู้สึกอะไร รู้ว่า มันแค่คนส่วนน้อย ยังมั่นใจว่า สิ่งที่เราทำมามันคือสิ่งที่ถูกต้อง มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ดี มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ แม้จะมีคนทำไม่ดี แต่สิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราดูแลอยู่มันดี มันก็คือสิ่งที่ดี ต่อให้ชาวบ้านเกลียดตำรวจ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความตั้งใจที่ผมตั้งใจมานาน และทีมงานตั้งใจมานาน มันเปลี่ยนไม่ได้ ตั้งแต่ผมเป็น ร.ต.ท. มาถึง พล.ต.ต. ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนความคิด ยิ่ง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นอาของผม ผมยิ่งรู้สึกว่า แบกนามสกุลพุ่มพันธุ์ม่วงไว้ ทำอะไรเสียหายไม่ได้ และต้องไม่งอมืองอเท้า ไม่ทำอะไร  ผมต้องทำหนักกว่าคนอื่น ให้เห็นว่า ทำได้ทุกอย่าง ไม่ใช่เก๊กเดินหล่อไปมา”

 

มีผู้เป็นอาพาไปคลุกคลีงานวัยเด็ก เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามฝันสำเร็จ

ย้อนวันเก่า พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ชาวอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบชั้นประถมศึกษาโรงเรียนแสนโกศินนุสรณ์ ไปต่อมัธยมโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา มีความฝันอยากเป็นตำรวจตั้งแต่ 5 ขวบ เพราะอาสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พาไปอยู่ด้วยสมัยเป็นรองสารวัตรโรงพักพระโขนง จูงมือวางแผนตามไล่จับการพนันวิ่งกระเจิง จับขี้ยาดูดกัญชา ทำให้ซึมซับและชอบบทตำรวจจับผู้ร้ายมาตั้งแต่เด็ก ปิดเทอมทีไรต้องมาพักแฟลตตำรวจโรงพักพระโขนง ก่อนเข้ามาเรียนต่อโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สานต่อความฝันสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 36 เลือกเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 52 บรรจุเป็นรองสารวัตรอยู่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพียง 2 ปีติดสายขาวตำแหน่งนายเวร พล.ต.ต.ชาลี เภกะนันทน์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ทว่าลงสนามทำงานนอกเครื่องแบบลุยจับแก๊งค้าน้ำมันเถื่อนจำนวนมาก ก่อนเข้าอยู่ชุดเฉพาะกิจของหน่วยทำวิสามัญฆาตกรรมเครือข่ายค้ายาเสพติดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นรองผู้บังคับการตำรวจน้ำ และพล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช เป็นผู้กำกับการอำนวยการตำรวจน้ำ

สะสมประสบการณ์ข้ามไปเป็นรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 1 ยุค พ.ต.อ.ธัมรงค์ วงศ์แป้น ร่วมจับเป็นจับตายคนร้ายหลายคดี ทั้งลักทรัพย์ โจรกรรมรถ ค้ายาเสพติด จากนั้นเปลี่ยนสายงานกลับไปขึ้นนายเวร พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ สมัยเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ แล้วลงคืนภาคสนามติดอาร์มกองปราบปราม “งานกองปราบ คือ งานสืบสวนโดยแท้ เจ๋งตรงที่ว่า มีอำนาจสอบสวนอยู่ในมือ สามารถปั้นคดีทำเองได้ เก็บวัตถุพยานเสนอให้พนักงานสอบสวนเดินหน้าไปด้วยกัน คดีสำคัญสมัยนั้นออกเยอะมาก”

 

รับรางวัลปราบยานรก 5 ปีซ้อน ก่อนตามเด็ดหัวมือปืนตัวฉกรรจ์

อดีตนายตำรวจหนุ่มกองปราบปรามตามจับมือปืนรับจ้าง เก็บกวาดเครือข่ายยานรก กระทั่งได้รับรางวัลปราบปรามยาเสพติดดีเด่นระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 ปีต่อเนื่อง และยังไม่ได้รับโล่รางวัลสืบสวนสอบสวนดีเด่นของต้นสังกัด ขยับจากตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ไปเป็นสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังคอมมานโดล้อมเด็ดหัวนายยงยุทธ สุดธง หรือ ยุทธ อู่ทอง มือปืนคนสำคัญที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการตัว ประวัติก่อเหตุยิงตำรวจตระเวนชายแดนเสียชีวิตที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ยิงนักการเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดปทุมธานี ยิงครูเสียชีวิตในจังหวัดกาญจนบุรี ไปจนมุมสิ้นชื่อคาบ้านพักอำเภอเมืองนครปฐม

ขึ้นรองผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม เป็นผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ทำงานด้านการบริการ ระหว่างนั้นมีโอกาสไปคุมกองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเป็นเวลา 2 เดือน  แทน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ที่ต้องย้ายไปรักษาการตำแหน่งผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ดูแลนักท่องเที่ยว ดูแลประชาชน

กลับถิ่นเดิมเป็นผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ลงไปทำงานภาคใต้ คลี่คลายคดีสำคัญมากมาย ปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบาย พล.อ.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  ปิดล้อมตรวจค้น ทำคดี ออกหมายจับจนพื้นที่อิทธิพลภาคใต้เงียบสนิท ทำรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเป็นถังข้อมูลไว้หมด ส่งปืน หัวกระสุนให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจเก็บไว้ทุกกระบอก ถึงเวลาปิดล้อมตรวจค้น ได้รับเบาะแสจะก่อเหตุนำกำลังลุยทันที ทำผู้มีอิทธิพล กลุ่มมือปืนรับจ้างไม่กล้าเข้ามาก่อเหตุ

 

ไม่คาดหวังอนาคตไปไกลแค่ไหน แค่ตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ

ต่อมาเป็นรองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ทำระบบเรื่องติดตามบุคคลพ้นโทษ เขียนแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบบุคคลมีประวัติข่มขืน หรือคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นำมาใช้ในปัจจุบัน หากมีเหตุเกิดขึ้นจะตีวงในพื้นที่ได้ทันทีว่า ไม่เกิน 1 ตารางกิโลเมตรมีบุคคลพ้นโทษประวัติข่มขืนอยู่ในบริเวณหรือไม่ เพราะคนประเภทนี้จะก่อเหตุซ้ำตามหลักทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์

พล.ต.ต.ภูมินทร์เล่าว่า สมัยนั้นได้รวบรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในอดีตทุกครั้งที่ไปตรวจแล้ว เอกสารจะทิ้งไป ไม่เคยเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล แต่เราให้เก็บเข้าระบบ ริเริ่มทำให้กับหน่วย มีผู้บังคับบัญชาให้งบประมาณเขียนโครงการ อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์พิเศษ อาวุธพิเศษที่ขอจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มองว่า ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์อาจต้องเผชิญหน้าปะทะผู้มีอิทธิพล อย่างเคสที่ภาคใต้ที่เกิดยิงกัน คนร้ายใช้เอ็ม 16 แต่ตำรวจใช้ซิกซ์ 320 ยิงสู้ ไม่คุ้มค่าความเสี่ยง   เนื่องจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่มีปืน เสื้อเกราะไม่มีด้วยซ้ำ พอระดมจับตามหมาย บางคนมีหมายจับคดีฆ่า ไม่อยากให้ถูกจับแน่ เหมือนกับคดีสำคัญ ทั้งคดีค้ายาเสพติด คดีผู้มีอิทธิพลถึงทำโครงการของบประมาณไป

เมื่อมาเป็นผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ พล.ต.ต.ภูมินทร์พยายามทำตามยุทธศาสตร์ของหน่วย  ตามความมุ่งหวังของผู้บังคับบัญชาการที่เฟ้นหาบุคคลที่เฉพาะด้านมาทำหน้าที่สำคัญของหน่วย ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้ววันข้างหน้าต้องดีขึ้นเอง ส่วนเพื่อนหรือใครจะมองว่าเติบโตอย่างรวดเร็ว จริง ๆ ไม่ได้คาดหวังอะไร แต่เมื่อมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยกำลังปฏิบัติการพิเศษ บอกได้ว่า พลาดไม่ได้ทุกเรื่อง  เพราะเป็นหน้างานพิเศษ ถ้าเราออกนโยบายผิดไป ออกคำสั่งไปทำผิดย่อมเกิดผลประทบ “ผมไม่ได้คาดหวังเลยนะ อนาคตจะต้องเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ขอทำงานตรงนี้ไปเรื่อย ๆ ให้ดีที่สุดก็พอแล้ว” ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษทิ้งท้าย