ผู้ช่วยประจวบเปิดอบรมครูแม่ไก่เครือข่ายเยาวชนก่อการดี

ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ครูแม่ไก่ นสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9  ห้วงวันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2565 เพื่อที่จะไปดำเนินการสานต่อนโยบายในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกกฎหมาย และลดพฤติกรรมเสี่ยงในการแข่งรถในทางต่อไป หลังมอบหมายให้คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกกฎหมาย และลดพฤติกรรมเสี่ยงในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง และดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผลดำเนินการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายทั่วประเทศ

พล.ต.ท.ประจวบบอกว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้ารับการอบรมและจะต้องไปทำหน้าที่ครูแม่ไก่ คือ
ต้องเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาจจะหลงผิด ใช้จุดแข็งเรื่องความกล้าหาญของเด็กและเยาวชนไปปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมถึงช่วยเหลือเด็กและเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมให้เห็นถึงปัญหาและทำประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเป็นแรงผลักดันด้านบวกในการพัฒนาประเทศและสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี ออกแบบหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป

หลังจากฝึกอบรมครูแม่ไก่ในโครงการนี้แล้ว ให้ทุกหน่วยดำเนินการจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 18,000 คน ให้เรียบร้อย ภายในเดือนสิงหาคม 2565  มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกระทำความผิด กลับตัวเป็นคนดี มีจิตอาสาพัฒนา เพื่อเป็นเด็กและเยาวชนก่อการดีต่อไป ผู้เข้ารับการอบรมครูแม่ไก่ทุกนายต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งรถในทาง เช่น การเพิ่มบทสันนิษฐานของกฎหมาย ในเรื่องของการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทาง หรือ สาธารณสถานใกล้ทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป โดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทาง หรือรถที่ใช้ในการรวมกลุ่ม มีการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้อง หรือมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามแข่งรถในทาง การเพิ่มบทความผิดของผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวน หรือดำเนินการ ด้วยวิธีการใดเพื่อให้มี การแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต  การเพิ่มบทความผิดของผู้รับดำเนินการดัดแปลง หรือปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้อง เป็นต้น

พล.ต.ท.ประจวบทิ้งท้ายว่า การอบรมครูแม่ไก่ในวันนี้เพื่อต่อยอดไปสู่การอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดหรือผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ในการแข่งรถในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคม ลดพฤติกรรมเชิงลบ และส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

RELATED ARTICLES