“ตำรวจในอุดมคติ พิมมองว่า ต้องมีความยุติธรรม”

พิมพิมพ์พิชญา ไพศาลพาณิช นักเรียนหญิงชั้น ม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา

ตำรวจในอุดมคติ พิมมองว่า ต้องมีความยุติธรรม เสมอภาค มีเกียรติ รักษาเกียรติในหน้าที่ตัวเอง ไม่เลือกปฏิบัติ ควรปฏิบัติต่อประชาชนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนมีเงิน หรือไม่มีเงิน มีความเป็นมนุษย์มากกว่าเป็นตำรวจ

RELATED ARTICLES