สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุทั่วประเทศ เป็นระดับชั้นยศ พ.ต.อ. หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 317 นาย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการ อาทิ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.อ. มนตรี ยิ้มแย้ม ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดพิธีสวนสนาม “เกียรติยศฝากไว้ ให้แผ่นดิน” และพิธีเชิญธงพิทักษ์สันติราษฎร์ลงจากยอดเสา บริเวณลานฝึกศรียานนท์ ก่อนกำหนดจัดพิธีส่งแถวผู้เกษียณอายุราชการ ณ ประตู 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ที่ห้องเตมียเวส อาคารกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี

ก่อนหน้าวันเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแจ้งยอดสุข ศูนย์นวัตกรรมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการตรวจพิสูจน์ทางดิจิตัล และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำหรับอาคารแจ้งยอดสุข เป็นที่ตั้งของศูนย์นวัตกรรมทางด้าน CYBER SECURITY และ DIGITAL FORENSIC ซึ่งเป็นดำริและนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ต้องการยกระดับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เทียบเท่าหน่วยงาน FBI ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาคารแห่งนี้ประกอบไปด้วย DATA CENTER ที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์ BIG DATA ศูนย์การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางด้าน CYBER SECURITY + DIGITAL FORENSIC โดยในขณะนี้ได้มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาแพลตฟอร์ม AI ในการดึงข้อมูลบุคคลรถยนต์ และทะเบียนรถ จากกล้องที่มีคุณสมบัติที่แตกต่าง เพื่อให้สถานีตำรวจ ทั่วประเทศไปใช้ในงานป้องกันปราบปรามและการสืบสวนคดีอาชญากรรมต่างๆ