ตัดสินใจสละสิทธิการเป็นสมาชิกวุฒิสภา

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เปิดใจได้รับหนังสือแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดให้ตอบรับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565

เจ้าตัวขอขอบพระคุณบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้แสดงความยินดีที่ได้เข้ารับตำแหน่ง

แต่เขาต้องกลับมาคิดว่า ระหว่างการเป็นสมาชิกวุฒิสภา ถือเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติกับการที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือคณะกรรมการอิสระคณะใดคณะหนึ่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่อันไหนสำคัญกว่ากัน

ด้วยความตั้งใจจะเข้าช่วยผลักดันให้การปฏิรูปตำรวจเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างแท้จริง 

เนื่องจากตัวเองเป็นทั้งกรรมการยกร่างและเป็นกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภา  เรียกได้ว่า เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้มาตั้งแต่เริ่มยกร่างจนกระทั่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา

ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินอกจากจะมีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแล้ว ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ

เป็นองค์กรหนึ่งจะมาทำหน้าที่บำบัดทุกข์ให้กับประชาชนในการที่จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชน จากการกระทำหรือไม่กระทำการของตำรวจอันมิชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจ กระทำผิดวินัยหรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ขณะเดียวกันเป็นอีกองค์กรหนึ่งทำหน้าที่บำบัดทุกข์ให้กับข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง เรียกได้ว่ามาตรวจสอบ กำกับดูแลคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอีกชั้นหนึ่ง

สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ท.อำนวยมองแม้ว่าจะไม่สามารถสกัดกั้นอำนาจทางการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ได้พยายามสร้างองค์ประกอบให้มีการถ่วงดุลให้ได้มากที่สุด

กำหนดให้ที่มาของคณะกรรมการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิในต้องมาจาก “การเลือกตั้ง”  มีการบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมาจัดการเลือกตั้งแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะจัดกันเองเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้เป็นตัวแทนของข้าราชการตำรวจอย่างแท้จริง  

ไม่ใช่เป็นการ “สืบทอดอำนาจ” ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเช่นที่เคยเป็นมา

“กระผมจึงตัดสินใจโดยไม่ลังเลใจแม้แต่น้อย  ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิโดยทันที” อดีตนายพลมือสอบสวนว่า

ก่อนทำหนังสือฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึงเลขาธิการวุฒิสภา ขอ “สละสิทธิ” ไม่ขอรับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

“ด้วยเห็นว่า หากกระผมได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือคณะกรรมการอิสระคณะอื่นที่สร้างขึ้นใหม่ กระผมจะสามารถช่วยผลักดันให้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์เพื่อการปฏิรูปองค์กรตำรวจได้อย่างแท้จริง”

ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปงานอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา ให้มีความเป็นอิสระ “ปราศจากการแทรกแซง”  ให้งานสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มงานเดียวกันและเป็นตำแหน่ง “เลื่อนไหล” จนถึงรองผู้บังคับการ

อันจะเป็นการทำให้เขาได้มีโอกาสทำงาน “ตอบแทนองค์กรตำรวจ”

“องค์กรที่รักยิ่งของกระผมโดยตรง” พล.ต.ท.อำนวยระบายความรู้สึก

เจ้าตัวยังมั่นใจว่า ผลจากการที่องค์กรตำรวจได้รับการปฏิรูปไปในทิศทางที่ถูกต้องจะเกิดผลดีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติดังที่ได้ตั้งความหวังไว้กับการ “ปฏิรูปตำรวจ” 

“ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่แสดงความยินดีและขออภัยที่กระผมสละตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และใคร่ขอให้กลับมาให้กำลังใจกันใหม่ “    

ช่วยสนับสนุนให้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแทน