ตชด.ภาค 3 จัดงานครูเก่าเราไม่ลืม

 

ที่ห้องประชุมดารารัศมี 3 อาคารกองบังคับการตำรวจตระเวานชายแดนภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ครูคนแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลิตเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ใน “โครงการตามหาครูคนแรกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (โครงการครูเก่าเราไม่ลืม)”

สืบเนื่องจาก วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครูแห่งชาติ” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และพระคุณของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครูในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกำเนิดขึ้นครั้งแรกในพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2499 คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 1 บ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันได้โอนไปสังกัดหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว)  ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเห็นความสำคัญของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทรงสนับสนุนและอุปถัมป์งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 81 โรง  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางแห่งอาจจะมีปัญหาเพียงการคมนาคมที่ยากต่อการเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภคที่ไม่สมบูรณ์ แต่ในอดีตเมื่อเริ่มก่อตั้งครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต้องอยู่ท่ามกลางภัยต่างๆมากมาย อาทิ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขบวนการลักลอบผลิตยาเสพติด กองกำลังชนกลุ่มน้อย และโจรผู้ร้ายบริเวณแนวชายแดน โรงเรียนบางแห่งตั้งอยู่ท่ามกลางไร่ฝิ่น ท่ามกลางกองกำลังติดอาวุธ ที่พร้อมจะทำร้ายครูตำรวจตระเวนชายแดนได้ทุกเมื่อ แต่ครูทุกคนยังคงทำหน้าที่ให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จนกลายมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และบางกลุ่มเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 มีความสำนึกในความกล้าหาญ เสียสละและคุณความดีของครูคนแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลิตเด็กและเยาชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ฉะนั้นเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2566  พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จัดให้มีพิธีมอบโล่ให้ครูคนแรกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับครูคนแรกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี อย่างสมเกียรติ  และจัดเลี้ยงอาหารครูรวมถึงจะติดตามทายาทของครูคนแรกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ล่วงลับไปแล้วมารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตาม พล.ต.ต.ประกอบ พลเดชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ครูคนแรกของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ทราบว่า ในขณะที่ก่อตั้งโรงเรียนนั้น ต้องผ่านกองกำลังติดอาวุธของขบวนการยาเสพติดระดับโลก(ขุนส่า)อยู่ทุกวัน ถือเป็นความเสียสละเสี่ยงภัยเพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารที่น่ายกย่องชื่นชม

RELATED ARTICLES