ตร.จับมือ ม.หอการค้าไทยมอบทุนเรียนปริญญาตรีด้านไซเบอร์

ที่ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจ ด้านทรัพยากร การฝึกอบรมและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหอการค้า ร่วมลงนาม ขณะที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และพล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง รองผู้บัญชาการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แก่ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิบการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ณัฐริกา แชน คณบดีคณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทางด้านวิชาการ การวิจัย และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ข้าราชการตำรวจเปิดโอกาสเข้าถึงการศึกษาในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของหลักสูตรปริญญาบัตร หรือหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นต่างๆ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันอุดมศึกษาและเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จากที่ผ่านมาทำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน 2,900 นาย

บันทึกความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กำลังพลครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะ เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

1) สนับสนุนทุนการศึกษา (ด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียน) สำหรับข้าราชการตำรวจ เป็นมูลค่า 200,000 บาทต่อคน (จำนวน 500 ถึง 1,000 ทุน ต่อปีการศึกษา) คงเหลือค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 95,000 บาท ตลอด 3 ปี จนจบหลักสูตร

2) จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่จัดเป็นห้องเรียนพิเศษเฉพาะตำรวจ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

3) จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายปฏิบัติงานที่สำคัญ และอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( Cyber Vaccine ) สร้างความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเป็นครูต้นแบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนวิทยากร และทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ทั้งนี้ รุ่นแรกจะมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการตำรวจ และครูอาจารย์ในภาคีเครือข่าย และในรุ่นต่อๆไป จะพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นภาคธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และรวมไปถึงนักเรียน นักศึกษาขยายวงความรู้ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงมากที่สุด

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมองว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะช่วยสร้างองค์ความรู้ พัฒนา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมายที่จะปรับหลักสูตรสำหรับตำรวจ ให้รู้และเข้าใจข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสภาพอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะได้จัดทำหลักสูตรเฉพาะทาง ได้แก่ หลักสูตรเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ความรู้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมทั้งตำรวจ อาจารย์ และจะขยายไปถึงผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ดีที่สุด คือ การสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ หรือ Cyber Vaccine ให้ประชาชน

ด้าน รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความยินดี และพร้อมที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเข้ามาเรียนหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จัดห้องเรียนพิเศษสำหรับกลุ่มตำรวจให้เหมาะสมกับห้วงเวลาและลักษณะของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นสำหรับค่าเล่าเรียนในส่วนที่เหลือจากกยกเว้นนั้นยังสามารถชำระเป็นรายเดือนในอัตราเฉลี่ยเดือนละ 2,640 บาท เป็นเวลา 3 ปี ปัจจุบันนอกจากจะมีการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัยยังจะเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อวิจัย พัฒนา องค์ความรู้ด้านกฎหมายใหม่ๆ และการแก้ไขปัญหาอชาญากรรมไซเบอร์อย่างเป็นระบบทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจ และผู้ที่เข้ารับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ และความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตัวเอง และกิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป สำหรับข้าราชการตำรวจที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ โทร. 089-500-7125

RELATED ARTICLES