ที่ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การลงทุนและการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในพิธีมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนลงนาม ฉบับที่ 2 ระหว่าง สมาคมแม่บ้านตำรวจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กับดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมด้วย พล.ต.อ กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คุณดารารัศม์ อำนวยวิวัฒน์ กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร กรรมการบริหารสมาคม ที่ปรึกษาโครงการ Money management and Investment ประธานชมรมแม่บ้านแต่ละกองบัญชาการ และคณะผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธี

ในงานมีเสวนาหัวข้อ Happy Money Success Story เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนเรื่องจริงที่คุณทำได้ โดย คุณณัฐิกา ปิตะนีละบุตร ที่ปรึกษาโครงการ Money Management และกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณณิชา วันสารัมย์ ภริยาของข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จังหวัดชุมพร ร.ต.อ.สำเภา ดวงแก้ว อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบการพัฒนาทักษะด้านการเงินและการจัดการหนี้สินของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ปี 2565 และมีบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ คุณชยุต ปริญญาธนกุล และผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการบริหารสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คุณกชพร คะสุวรรณ  ในการอบรมครั้งนี้ มีข้าราชการตำรวจเข้าอบรมทั้งหมด 1, 004 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าอบรม onsite จำนวน 242 นาย และผ่านระบบ Zoom จำนวน 762 นาย

สมาคมแม่บ้านตำรวจดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหนึ่งในภารกิจหลัก คือส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ “Money Management & Investment” ตั้งแต่ปี  2564 จนถึงปัจจุบัน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ให้แก่ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัวแล้ว 1,324 ราย เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินอย่างแท้จริง สามารถเพิ่มอัตราเงินสะสมในกองทุนบำเบน็จบำนาญข้าราชการประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้มีเงินออมมากขึ้น และหนี้สินลดลง สำหรับปีนี้สมาคมดำเนินงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่อง อบรมสร้าง 1 โรงพัก 1 บุคคลต้นแบบนำร่องที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าอบรม 452 ราย และจะประกาศผลในวันที่ 24 เมษายน 2566 นอกจากนี้จะต่อยอดบุคคลต้นแบบสู่การเป็นพี่เลี้ยงการเงิน ส่งเสริมการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อตัวเอง และส่งต่อความรู้ให้แก่บุคคลในองค์กร รวมถึงจะเป็นทัพหลังสนับสนุนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการลงทุนให้เกิดขึ้นและเห็นผลจริงในข้าราชการตำรวจทุกระดับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน