“ตำรวจจึงควรเป็นที่พึ่งที่ดีของประชาชน”

“ โอปอ” ญาดา พิพัฒน์วุฒิธร นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการแปรรูปทางดิจิตัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ตำรวจในอุดมคติของหนู...

“สำหรับเทลเชื่อว่า ตำรวจส่วนใหญ่มีดีเยอะ”

“เทล”อนันต์ทิตา ศรีเกิด...

“ตำรวจ คือ ผู้ดูแลประชาชนให้อยู่ภายใต้กฎหมาย”

  “หมวย”มัลลิกา เพ็งบ้านไร่...

“อยากให้ตำรวจทำงานเพื่อประชาชน”

“เพิร์ล”เพชรวลัย พิชิตกุล...

“กิ๊กอยากให้ตำรวจเป็นที่พึงของประชาชนเป็นอันดับแรก”

“กิ๊ก”อัษราวรรณ วิจิตรปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่...