“ตำรวจในอุดมคติของเจน อยากให้เป็นคนของประชาชน”

“เจน”เจนจิรา ศิริวิวัฒน์นานนท์ ...

“อย่าละทิ้งอุดมการณ์เดิมก่อนจะเข้ามาเป็นตำรวจ”

“กิ๊ก”ศุภลักษณ์ แม้นเหมือน...

“ตำรวจที่ดีก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเอง”

“แนน”พิชญาภา  อุมา เลขานุการสาวประจำกองบรรณาธิการข่าวช่อง 8  ...

“อาชีพตำรวจอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน”

“บ๋อมแบ๋ม” วธิดา พรมโคตรค้า...

“ตำรวจจึงควรเป็นที่พึ่งที่ดีของประชาชน”

“ โอปอ” ญาดา พิพัฒน์วุฒิธร นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการแปรรูปทางดิจิตัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ตำรวจในอุดมคติของหนู...