นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ  ณ  ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  ตำบลเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  มี พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย กล่าวรายงาน

การทำประมงผิดกฎหมายถือเป็นปัญหาระดับชาติ และเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องช่วยกัน  เนื่องมาจากประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรป เรื่องมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  ( Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing ) ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไทยเกี่ยวกับการส่งออกอาหารทะเลไปยังประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป

ปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยกลไกของการบังคับใช้กฎหมายอย่างครอบคลุมและเคร่งครัด เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่จำกัด   แม้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมายอาจดูเหมือนเป็นปัญหาที่ไม่ได้สำคัญมากนัก แต่ถ้าได้ศึกษาอย่างละเอียดลงไปจะพบว่า  การทำประมงผิดกฎหมายส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล หากปล่อยให้ปัญหาเนิ่นนานออกไป การแก้ไขอาจทำได้ยาก หรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย ซึ่งจะส่งผลเสียในระยะยาว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจ พัฒนาให้ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานดำเนินคดีและพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม นำไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ