ข้อเสนอที่ต้องแก้กฎหมายการปฏิรูปตำรวจในคณะทำงานของ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

คณะทำงานได้ศึกษามาอย่างละเอียด มีการเปรียบเทียบ “ข้อดี-ข้อเสีย” ของตำรวจในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อให้เข้ากับระบบของเมืองไทยมากที่สุด

เริ่มต้นที่ด้านบริหารงานบุคคล

ว่าด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่เป็นธรรม

วางกรอบขอบเขตอำนาจ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติใหม่ ให้เป็นองค์กรกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ตำรวจ

ยกเลิกอำนาจคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ปรับปรุงองค์ประกอบ ยังคงให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธาน

กรรมการโดยตำแหน่ง มี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  ที่เหลือ 4 คนใช้วิธีสรรหามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

คืนอำนาจคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ตรวจสอบการใช้อำนาจ รวมถึงคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ปรับปรุงองค์ประกอบ ให้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน เลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือน จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ที่เหลือเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาจากอดีตผู้บัญชาการขึ้นไป พ้นจากความเป็นตำรวจไปแล้วเกิน 1 ปี ให้ผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้เลือก 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นและไม่เคยเป็นตำรวจ 2 คน สรรหาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือก

ขั้นตอนการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเก่าจะเสนอชื่อ จเรตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2-3 นายเรียงลำดับ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคัดเลือกเพียง 1 นาย เสนอนายกรัฐมนตรี เห็นชอบกราบบังคมทูล

หากไม่เห็นชอบ นายกรัฐมนตรีต้องส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเสนอใหม่จากชื่อที่เหลือ

การออกกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ต้องชัดเจนแน่นอน มีความเที่ยงธรรม มีการกระจายอำนาจ

มีมาตรการป้องกันมิให้มีการใช่อำนาจ หรือก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง

คำนึงถึงอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู้ความสามารถประกอบกัน

ทั้งนี้ยังมี คณะกรรมการร้องทุกข์ตำรวจ เป็นช่องทางให้ข้าราชการตำรวจที่เห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้ายมีโอกาสร้องทุกข์

คณะกรรมการชุดนี้จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ องค์ประกอบ มี คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นผู้บัญชาการและได้รับเลือกจากผู้กำกับการขึ้นไปคนหนึ่งเป็นประธาน ร่วมกับ รองเลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เคยเป็นตำรวจ 3 คน ผู้เคยเป็นตำรวจระดับผู้บัญชาการขึ้นไปอีก 4 คน

การพิจารณาบำเหน็จความชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้ดำเนินการด้วยระบบคุณธรรม ในรูปแบบคณะกรรมการ พิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมาตามความสามารถ ความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาวินัยแลการปฏิบัติตนเหมาะสม

ตามรายงานของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นหลัก

ขณะที่ค่าตอบแทน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจต้องจัดทำรายงานการพิจารณาปรับปรุงอัตราเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือ

เป็นประจำทุก 5 ปี