โครงการวิจัย “การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะของสมาชิกอาเซียน”

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าโครงการมองว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ที่มีจำนวนสมาชิก 10 ประเทศ มีทั้งความเหมือนและแตกต่างในด้านสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ส่งผลต่อสภาพอาชญากรรมและการบริหารจัดการงานตำรวจของแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ยังมีภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสาธารณะที่ไม่จำกัดด้านพรมแดน ล้วนเป็นเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงสภาวะแวดล้อมของมิตรประเทศในภูมิภาค

เมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พล.ต.ท.ปิยะ จึงตั้งทีมคณะวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยให้เป็นตามวัตถุประสงค์ในการอธิบายถึงการบริหารจัดการงานตำรวจและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจ

เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของงานตำรวจในประเทศสมาชิกอาเซียน

คณะวิจัยได้สำรวจทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีอาชญาวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและการจัดการกับอาชญากรรม การบริหารงานตำรวจและองค์การ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเป็นตำรวจชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้งความร่วมมือของตำรวจระหว่างประเทศ

ใช้การศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้

ตลอดระยะเวลา 4 ปี คณะวิจัยลงเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ มีการประชุมกลุ่มย่อย และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อประเด็นการศึกษา

พล.ต.ท.ปิยะ เชื่อว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิชัยชิ้นสำคัญครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายการบริหารงานและการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมภายในประเทศ และอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น

เรียนรู้ประสบการณ์จจากประเทศอาเซียน สัมผัสจุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารจัดการงานตำรวจในแต่ละประเทศนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานตำรวจและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

เป็นส่วนหนึ่งของแบบเรียนพิจารณา “ปฏิรูปตำรวจ” เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยสาธารณะด้านชีวิตและทรัพย์สินจากภัยอาชญากรรมภายในประเทศและหน่วยงานลักษณะเดียวกันในประเทศ

ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ใช้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดงานงานตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนำมาจัดการความรู้ จัดทำเป็นคู่มือเพื่อเผยแพร่แก่ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนทั่วไป

เป็นตำราใช้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงลึกในแต่ละประเด็นในอนาคต

รวบรวมเป็นหนังสือชุด “การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน”รวมจำนวน 11 เล่มแบบสมบูรณ์ที่ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร และคณะวิจัยภูมิใจนำเสนอ

เผื่อผู้มีอำนาจที่คิดผ่าร่างโครงสร้างสีกากีจะได้ไม่ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อเสนอหน้าว่า “ข้าเก่งอยู่คนเดียว”