ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงาน และเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่21) พุทธศักราช 2562

เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการตำรวจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10

ได้ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการ มีอำนาจหน้าที่ “สำคัญเหนือชีวิต” ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์

ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปและบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นพระราชอาคันตุกะ

ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการถวายพระเกียรติต่อพระองค์ หรือบุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย การตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ

รวมถึงปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัย ต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์

ปฏิบัติการทางยุทธวิธี และเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่างๆ และสนับสนุน การปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ

มีกำลังพลไม่ต่ำกว่า 1,600 นายที่อยู่ระหว่างสมัครคัดเลือก

พล.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้ประชุมชี้แจงหลักการคัดเลือกตำรวจเพื่อเข้าสังกัดตามพระราชประสงค์ พระราชนิยมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สร้างระเบียบวินัยให้คนไทย แต่ต้องเริ่มจากข้าราชการในพระองค์ก่อน

ดังนั้นผู้บังคับบัญชาต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดี หากผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติตัวไม่ดี แต่งกายไม่ดี ผู้บังคับบัญชาจะต้องโดนทำโทษด้วย

ทรงโปรดคนมีวินัย มีความรู้ ความสามารถ

องค์กรตำรวจสมควรต้องเริ่มให้ความสำคัญ ตั้งแต่การคัดเลือกผู้สมัครรับราชการเป็นตำรวจเข้ามาอบรมในโรงเรียนสถาบันที่ต้องเปลี่ยนวิธีการคัดเลือก

ต้องคัดเลือกคนดี คนเก่ง  

ส่วน ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ เป็นผู้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ การแต่งกาย ทรงผม การปฏิบัติตัว การปฏิบัติหน้าที่ การบริการประชาชน

ภาพที่ปรากฏตามโลกโซเชียลโดยเฉพาะขณะที่สวมเครื่องแบบ และในขณะทำงาน เช่น การสอบสวนปากคำ ไม่ควรแต่งกายในลักษณะที่ไม่เรียบร้อย ยกตัวอย่าง ใส่ชุดครึ่งท่อน สวมเสื้อยืดคอกลมตัวเดียว เพราะถือว่าอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หากมีภาพออกไปในสื่อออนไลน์อาจถูกตำหนิได้

ปัจจุบันหน่วยทหารมีการปรับบุคคลากร และหน่วยให้เป็นไปตามพระราโชบายแล้ว การเรียกตำรวจทั่วประเทศมาคัดเลือกครั้งนี้เพื่อให้เห็นหลักเกณฑ์การคัดเลือกตำรวจที่มีบุคคลิกตามพระราชนิยม

กระตุ้นให้ตำรวจทั่วประเทศมีความตื่นตัวและปรับตัว

 เมื่อการคัดตัวเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยใช้หลักเกณฑ์เช่นใด การคัดเลือกตำรวจที่จะต้องไปรับใช้ประชาชนก็ควรให้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน

หน่วยนี้จะถือเป็นการเริ่มต้น “เบ้าหลอมตำรวจไทย” ในอนาคต

คัดคนดี มีวินัยมาเป็นตำรวจเพื่อออกไปรับใช้ประชาชน