ช่วงทิ้งโค้งของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ครองอำนาจนานเกือบ 5 ปี

นอกจากเทงบประมาณแจกจ่ายแบบไม่อั้นสวนทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจเพิ่มให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รวมทั้งสิ้น 5,970 อัตรา

ตามที่ทำเรื่องเสนอเพื่อรองรับภารกิจรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของตำรวจภูธรภาค 9 และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 จำนวน 4,700 อัตรา  

อีกทั้งภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้มีการจัดตั้ง กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ที่เปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 อีกจำนวน 1,270 อัตรา

ขณะเดียวกัน ยังมีราชกิจจานุเบกษาเรื่องแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ  หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกเป็นกฎกระทรวงของ กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1-9 และ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

สาระสำคัญเป็นการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป

กำหนดโครงการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล ประกอบด้วย ฝ่ายอํานวยการ กองกํากับการสืบสวน 1-5 จากเดิมที่มี 4 กองกำกับการสืบสวน กองกํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กลุ่มงานสอบสวน

ส่วน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1-9 ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ กองกำกับการสืบสวน 1-4  กองกํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานสอบสวน

แต่เพิ่มกองกํากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยให้มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค 7

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3-6 แต่ละกองบังคับการ จะประกอบด้วย ฝ่ายอํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง กองกํากับการบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง

มีการเพิ่ม กองกํากับการสืบสวนสอบสวน ขึ้นมาอีกหน่วย

ด้าน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย ฝ่ายอํานวยการ กลุ่มงานสอบสวน กองกํากับการ 1-4 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 3 กองกำกับการ และเพิ่ม กองกํากับการปฏิบัติการอาชญากรรมพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย  ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายประมวลผล ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล

เพิ่มกลุ่มงานวิชาการระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกกองกำกับการ

ตั้งใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง มี ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ

อํานาจหน้าที่ บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ถือเป็น “ยุคทอง” ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง   

เดิมพันด้วย “เก้าอี้มากมาย” อยู่ที่ว่าจะต้องแลกด้วย “น้ำลาย” หรือฝีมือการทำงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล