นอกจาก ด.ต.คณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้ผ่านการคัดเลือกรับพระราชทาน “รางวัลคุณากร” ของ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละแล้ว

ยังมี ด.ต.หญิง มาลินณา สังข์แก้ว ครูโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผ่านการคัดเลือกไปรับพระราชทาน “รางวัลครูยิ่งคุณ” อีกด้วย

เป็นอีกความภาคภูมิใจของเหล่าครูตำรวจนักรบตระเวนชายแดน

“ทุกคนคือ ศิษย์ ตลอดชีวิตของครู” เธอยึดอุดมการณ์ทำงานมาตลอดชีวิตราชการ

เธอเกิดและโตในอำเภอสวนผึ้ง ชีวิตสัมผัสโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อเข้าไปเป็นนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งศาลา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และรู้จักครูตำรวจชายแดนหลายคน

ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นครูในอนาคต

หลังจากนั้นเข้าไปเรียนต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา แล้วเลือกสอบคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อหวังกลับมาเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามความฝันวัยเด็ก

ในที่สุดเธอทำสำเร็จสอบเข้าตามโครงการ “ครูคุรุทายาท” บรรจุเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในถิ่นเกิด เมื่อปี 2541 นอกจากมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักเรียนแล้ว ยังทำโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอด 20 ปีร่วมกับ พ.ต.ท.วันชัย กุลโสภณ ครูใหญ่ของโรงเรียน

อีกทั้งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ที่มีพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ 10 ปี รั้วแดงกำแพงเหลือง”

ความตอนหนึ่งว่า “…ข้าพเจ้าเพิ่งสำเร็จการศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรสร้างสรรค์ ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้ามีใจรักที่จะเป็นครู …”

กระทั่ง พ.ต.ท.วันชัย เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2561 เธอจึงได้รับความไว้วางใจให้ก้าวขึ้นทำหน้าที่ครูใหญ่แทน

ก่อนหน้าเมื่อปี 2553 เธอเคยได้รางวัล “ครูน้อยดีเด่น” ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หลังทุ่มเททำงานพัฒนาโรงเรียนยึดตามแนวทางพระราชดำริสานต่อโครงการของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 8 โครงการที่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังจากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินเพื่อติดตามงานโครงการพระราชดำริ เมื่อปี 2552

ถึงขนาดกระทรวงศึกษานำเอาไปถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เป็น 1 ใน 8 ของโรงเรียนเป้าหมายที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจนประสบความสำเร็จในการปลูกฝังคุณลักษณะของผู้เรียน

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          ขณะเดียวกัน เมื่อ “วันครู” วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมอบรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ตามโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู

          กลายเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ ด.ต.หญิง มาลินณา สังข์แก้ว ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับพระราชทานรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562

รางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตความเป็นครู