โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Royal ThaiPolice/United States of America Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS )

ดำเนินการสู่ “ซีซั่น 3” เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคการสืบสวนสมัยใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน ระหว่างวันที่ 9  มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มี พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นผู้บริหารการฝึกอบรมควบคุมกำกับดูแล พิจารณา ปฏิบัติ หรือสั่งการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขอหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ “ลับคม” เทคนิคการสืบสวนตามแบบสากลใน “ซีซั่น 3” เป็นระดับผู้กำกับการ (อายุไม่เกิน 45 ปี) หรือรองผู้กำกับการ (อายุไม่เกิน 42 ปี) ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนคดีอาญาจากหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

แบ่งเป็นตัวแทน กองบัญชาการตำรวจนครบาล มี  พ.ต.อ.ปนาถพล ปุณศรี ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล 5 พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย พ.ต.ท.ประภาส แก้วฉีด รองผู้กับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง พ.ต.ท.ธนากร นิ่มมะโน รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ พ.ต.ท.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลลำหิน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มี พ.ต.อ.ชวลิต ชวลิตพงศ์พันธุ์        ผกก. (สอบสวน) ปฏิบัติราชการ กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พ.ต.ท.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ รองผู้กำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.พิเชษฐ์ คำภีรานนท์   รองผู้กำกับการ กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ต.ท.โกวิท สุมงคล ต้นหน (สบ 3) กองบังคับการตำรวจน้ำ พ.ต.ท.วชิรศักดิ์ คชน่วม รองผู้กำกับการ 5  กองบังคับการอำนวยการ กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.พัชรดนัย การินทร์ รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

พ.ต.ท.พัฒนพงศ์  ศรีพิณเพราะ  รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.เผด็จ  งามละม่อม           รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.มนูญ แก้วก่ำ รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.อภิชาติ เรนชนะ รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.ปทักข์ ขวัญนา รองผู้กำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.นมัสการ นิลกำแหง รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มี พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ นาคามาตย์ ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.ท.ชวนินทร์ กิตติชัยวัชร์      รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ต.ท.บรรเทิง กลมแก้ว รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี พ.ต.ท.เกรียงไกร พุทไธสง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีพ.ต.ท.กฤติน ตปสีโล รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.ท.พลเทพ นันทสำเริง รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  พ.ต.ท.สมพงษ์ รัตนแมนสรวง รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  พ.ต.ท.วิสิฐศักดิ์ วิพัฒนมงคล รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ส่ง พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2  พ.ต.ท.ธัญญพัทธ์ บุญสุข รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มี พ.ต.ท.คมกฤช เอกโพธิ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ พรมไพร รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.ท.วรรณยาวรณ์ โยธาราช รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ต.ท.แพร มุ่งเขื่องกลาง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 มี พ.ต.ท.ประชาชาติ ใจคง รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ณัฏฐวิชฌ์ ราชแก้ว รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.วิชาธร พิมพ์กลม รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ รองผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 4 พ.ต.ท. ปิติทัต กงทอง รองผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดนครพนม

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ไม่ส่งนายตำรวจผู้ร่วมเข้ารับการอบรม

ข้ามไปเป็น กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6   มี พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ท.ปริญญา ทองมา  รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก  พ.ต.ท.พิทักษ์พันธุ์ สุวรรณน้อย รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  มี พ.ต.อ.ศุภศักดิ์ โปรียานนท์ ผู้กำกับการสืบสวน 4 กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 7 พ.ต.ท.พิชญุตม์ โกสุม รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.ท.สุประพันธ์ โพธิภิรมย์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี       พ.ต.ท.สุภาชัย สูงทรัพย์ไพศาล    รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ต.ท. สุรยุทธ เมฆมังกร รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี

ขณะที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 มี พ.ต.อ.กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.วัชระ เผือกจันทร์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ต.ท.จงเสริม ปรีชา รองผู้กำกับการ กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 พ.ต.ท.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโคกกลอย จังหวัดพังงา

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มี พ.ต.อ.สินชัย คล่องแคล่ว ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูล พ.ต.ท.ธนวัต เส้งสุย  รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ต.ท.พีรสินธุ์ ฤทธาพิพัฒน์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พ.ต.ท.เอกพงษ์ ทังจันทร์แดง รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พ.ต.ท.ทิวากร คงเพ็ชร รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  พ.ต.ท.อานนท์ ประดิษฐแสง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโกตาบารู จังหวัดยะลา พ.ต.ท.ธนชิต สุขพัฒนานรากุล สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ จังหวัดยะลา พ.ต.ท.ธัชชัย พงศ์มานะวุฒิ รองผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนจังหวัดชายแดนใต้ พ.ต.ท.สุทธิชัย เทียนโพธิ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

นอกนั้นเป็นตัวแทนจากหลายสังกัด ประกอบด้วย พ.ต.ท.อาทิตย์ ซื่อสัตตบงกช รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 พ.ต.ท.ณพอนนต์ ส่องแสงจันทร์ รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 พ.ต.ท.วิญญู พรประทุม รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 พ.ต.ท.ปกาสิฐ หนูอิ่ม  รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 พ.ต.ท.นพพร กวาวหนึ่ง รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย นักวิทยาศาสตร์  (สบ 4) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลางพ.ต.ท.ชัยณรงค์ ทรัพยสาร รองผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร

ผศ.พ.ต.อ.ดิฐภัทร บวรชัย อาจารย์ ( สบ 4 )กลุ่มคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  พ.ต.ท.ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ อาจารย์ ( สบ 3 ) กลุ่มคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ต.ท.อิสราพันธ์ บุญเผย อาจารย์ ( สบ 3 ) คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ต.ท.สุริยา มากแก้ว​  รองผู้กำกับการ กลุ่มงานยุทธวิธี ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผู้กำกับการฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย กองการต่างประเทศ พ.ต.ท.พิเชษฐพงศ์ แจ้งค้ายคม รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1

มีตัวแทนจาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ของกองทัพบกอีก 2 นาย  คือ พ.ท.กฤษณะ เพิ่มพูน   ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 2 และ พ.ท. วิทยา วงษ์แสงตา ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1

ผู้ผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรนี้ถือว่า เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติ